از سفر مراجعت کرده اید خودتان را برای ۱۴ روز ایزوله کنید

در خانه بمانید. انتشار ویروس را متوقف کنید

صورت خود را با دست های نشسته لمس نکنید

مرتب دست های خود را بشوئید

فاصله خود را با شخص دیگر ۶ فوت حفظ کنید