تبریک نوروز ۹۹

روزم امروز بهاری و

شبم مهتابی

طپش قلب زمین و

 نفس باد صبا

در رگ چلچله ها جاری و

در عطر اقاقی باقی

چشم بگشای. دلم،

در صدف نور و صدا،

بر فراز موج حسرت.

ساحل آغوش شما.


فال

ورق آرزو

دست دلم را

در پیشخوان طالع رو کرد.

در سوگ تک خال دل،

که قربانی ست.

طفلک بی بی دل

چه بارانی ست.