بخش دوم و پایانی

گفت و گوی شهروند با رضا بنایی کنشگر اجتماعی – سیاسی در پیوند با جامعه ایرانی- کانادایی و کنگره ایرانیان کانادا و نقش آن در این جامعه