«انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در مورد فشار و تهدید روزافزون علیه مطبوعات مستقل بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است: آزادی مطبوعات در ایران 

 

شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹   


 

«انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در مورد فشار و تهدید روزافزون علیه مطبوعات مستقل بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است: آزادی
مطبوعات در ایران یکی از سختترین و سیاهترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری میکند. اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیرخودی در ایران، از انتخابات ۲۲خرداد ۱۳۸۸ به اینسو، عمق و شدتی روزافزون یافته است. این وضع به شدت ناگوار و تأسف بار که با حضور جمعی از روزنامه نگاران ایران در زندانها به وضوح خودنمایی میکند، در عرصه ی توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی میگیرد.


هنوز از توقیف روزنامه ی «سرمایه» چند هفته ای سپری نشده، روزنامه ی«حیات نو» به شکلی غیرقانونی از ادامه ی فعالیت مستقل و انتقادی خویش بازمیماند. «هیأت نظارت بر مطبوعات» بی توجه به تصریحات و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آزادی مطبوعات» را مورد تحدید روزافزون قرار داده است. درحالیکه به تاکید قانون و به تصریح صاحبنظران علم حقوق، توقیف روزنامه ها، نوعی مجازات و نیز امری کیفری محسوب میشود و نیازمند حکم دادگاه است، هیأت نظارت بر مطبوعات به گونه ای غیرقانونی به توقیف نشریات «غیرخودی» همت گماشته، هر روز نشریه ای را به تیغ توقیف، بیجان میسازد و وضع ناگوار آزادی بیان و عقیده را در ایران، اسفبارتر میکند.

افزون بر توقیف نشریات منتقد و مستقل، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی به مثابه ی بازوی اجرایی برای تهدید آزادی مطبوعات، به اقداماتی غیرقانونی دست می یازد؛ چنانکه در هفته ی پیش، به چهار روزنامه«تذکر» میدهد که چرا اظهارات برخی از عالیترین مقامهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تیتر و برجسته کرده اند، و یا فعالیت خبرگزاریهای خارجی را برخلاف استانداردهای جهانی، برای چند روز (در نیمه ی آذرماه) محدود میسازد.

تداوم فشارها و تهدیدها علیه فعالیت آزاد و امن مطبوعات و صاحبان عقیده در ایران، به موارد پیش گفته، محدود و منحصر نمیشود؛ علاوه بر فیلترینگ گسترده علیه سایتهای «غیرخودی» و منتقد، دستگاههای امنیتی نظام بی هیچ پروایی مسئولان پایگاههای اطلاع رسانی را در داخل ایران به تعطیلی فعالیتهای خبری خویش، ملزم و مجبور میکنند؛ به عنوان نمونه «میزان» پایگاه اطلاع رسانی وابسته به نهضت آزادی ایران فعالیت خود را اینگونه، متوقف ساخته است.

در پایان این بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اعتراض نسبت به تداوم روندهای غیرقانونی، صاحبان قدرت را در جمهوری اسلامی به رعایت معیارهای جهانشمول در مورد آزادی مطبوعات و نیز احترام به تصریحات قانون اساسی فرا خوانده است.