شهبانو فرح پهلوی روز چهارشنبه ۲۵ تیر با صدور بیانیه و پیامی صوتى که نسخه‌اى از آن در اختیار بخش فارسى صداى امریکا قرار گرفت، در واکنش به صدور احکام اعدام براى سه جوان معترض در ایران گفت به آنان که چنین احکامی صادر می‌کنند باید خاطرنشان کرد فردی که در مقابل شماست فرزندی از این آب و خاک است و تصور کنید که در برابر شما فرزند یا پدر، یا مادر، یا برادر و یا خواهر خودتان قرار دارد.

شهبانو فرح پهلوى افزود: به علاوه باید بدانید حکـم ناحقی که صادر می‌کنید بر خشم و انزجار و حس انتقام این ملت نجیب و صبور می‌افزاید. این دایره شوم را باید گسست تا شاید روزی نه چندان دور بخشش آیندگان شامل حال بیدادگران امروز بشود.

متن کامل پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت بیدادگری های جمهوری اسلامی

۲۵ تیر ۱۳۹۹- ۱۵ژوئیه ۲۰۲۰

در این سال ها هر چند روز و بارها خبر زندانی شدن و شکنجه و اعدام هم میهنانم را می شنوم. به آنان که چنین احکامی به ناحق صادر می کنند باید خاطرنشان کرد فردی که در مقابل شماست فرزندی از این آب و خاک است و تصور کنید که در برابر شما فرزند یا پدر، یا مادر، یا برادر و یا خواهر خودتان قرار دارد.

به علاوه باید بدانید حکم ناحقی که صادر می کنید بر خشم و انزجار و حس انتقام این ملت نجیب و صبور می افزاید. این دایره شوم را باید گسست تا شاید روزی نه چندان دور بخشش آیندگان شامل حال بیدادگران امروز شود.

فرح پهلوی