این روزها بحث کنگره ایرانیان کانادا بسیار داغ است ، مجله شهروند که در سی سال گذشته همواره آگاهی رسانی را جزو وظایف خود دانسته، این  بارهم  با یک سری گفت و گو این مهم را پی خواهد گرفت.

البته لازم به یادآوری ست که پیشتر نیز شهروند به این ماجرا وارد شد و گفت و گوهایی را انجام داد و قصد برگزاری مناظره را داشت که اعضای  کارزار تغییر و بازسازی کنگره، دعوت به مناظره را رد کردند.

این بار شهروند تصمیم دارد با تمام کاندیداهای کارزار و منتقدان آنها مصاحبه کند تا شهروندانی که این موضوع را پیگیری می‌کنند با مواضع مختلف آشنا شوند.

پاسخگویی و شفافیت از اصول هر فعالیت سیاسی – اجتماعی سالم است و مجله شهروند این انتظار را دارد که اعضای کارزار تغییر و بازسازی کنگره، کاندیداها و دیگر منتقدین در این گفت و گوها شرکت کنند.