بهار بود و

پرنده نمی خواند…

با آن که در گلوگاه نازکش

فریاد شور هزاران “هزار” بود و

چهچه صدها قناری بی تاب،

با یک جهان سرود و ترانه شاداب

          لب بسته، پر شکسته،

خاموش و، دردمند و فراموش

     سر زیر بال برده،

     نمی خواند…

بیمش از آن که

تا دهان به چهچه بگشاید

آن خرده یی که گرد کرده بود به جانش

 -چون پر کاه، در تهاجم توفان-

                                      آنی

                                        فرو فتد

                                            ز دهانش….

*

دیدی چکاوکم چه بهاران گذشت و ما

از آن ددی که، زنا بخردی، به ماه نشاندیم

آن همه بیداد دیده،

       یاوه شنیدیم،

در پس پستوی خانه، جامه دریدیم…

نیک نگفتیم آنچه را که بباید

و نکردیم آنچه را که بشاید

و با ما رفت آنچه نباید.

چشم خرد خویش به دنیا نگشادیم

از چاله به در نامده، در چاه فتادیم.

آنگه ز بیم موج و

خیزش توفان و

ترسِ جان،

چونان سگی گرسنه و نالان

دم جنباندیم بهر تکه  خشکه نان!

زهر هلاهل به کام خویش چکاندیم

         پوزه به دریوزگی بسته،

               – چون پرنده-

                 نخواندیم!

*

پرنده زنده بدان است، چون پرنده بخواند

وگرنه نیست پرنده

که بهردانه بخواند،

و یا به بند ستم پیشه گان

          اسیر بماند!….

*

آیید عاشقانه به پا خیزیم

این پند را به گوش پرنده بیاویزیم

تا جای آنکه ز نابخردی،

-چو ما-

بنگرد به ماه…

در زیر پای خودش نگاهی کند

                  به چاه!

*

باشد که بر مزار شب

      گل خورشید بردمد

باشد که دیو- همچو دود-

              زایران زمین رمد!

خرداد ۱۳۹۹