در هفته های اخیر شماری از خوانندگان عزیزما سؤال کرده اند که نظر آئین بهائی در خصوص مفهوم بعضی  از اصطلاحات، روایات و داستانهای مندرج در کتب مقدّسۀ ادیان الهی چیست؟ آیا واقعیت دارند؟ 

چقدر جای خوشبختی است که بصیرتها روشن و چشمان دل باز شده ومفهوم واقعی اسرارِ کتبِ مقدسۀ ادیان الهی اینگونه مورد توجه قرار گرفته است. این بدین معنی است که انسانِ پیشرفته امروزی دیگر چیزی را که مطابق عِلم و عقل نباشد به راحتی و کورکورانه چون گذشته نمی پذیرد.

در اینجا ما با ارجاع به آثار بهائی به تفسیر گوشه هائی از این مفاهیم می پردازیم… مفاهیم روحانی این رموز و اسرار، یک قرن و نیم پیش با ظهور دیانت بهائی برای نجات و راهنمائی بشریت  به عالمیان ابلاغ شده بود که متاسّفانه اکثرمـردم به خاطر تعصّبات دینی این واقعیات را کُـفـر پنداشتند. یکی از این عناوین که تمام پیروان ادیان مختلف با آن آشنائی دارند و مورد علاقۀ خوانندگان عزیزما نیزهست را در اینجا به عنوان مثال انتخاب کردیم و آن داستان آدم و حــوّا  مندرج در کتاب مقدس تورات است که سالیانِ سال در اکثرمذاهب مورد بحث بوده است . ولی مفاهیم واقعی آن  و دیگر اسرار کتب مقدّسه را حضرت بهاءالله، موسّس آئین بهائی، یک قرن و نیم پیش برای بشریت به ارمغان آورد. مضمون آنچه خود میفرماید عبارت است از:

“…. من هستم که به اسم بهاءالله ظاهر شده ام . من آمده‌ام برای اینکه رموز و اسرارِ کُـتُب قبل را برای شما آشکار کنم و حقایقی را که در آیات متشابهه مکنون و مستور( پنهان و پوشیده) بود ، برای شما واضح و آشکار بیان کنم . ماموریت واقعی من ، نتیجۀ قیام مهیمن من در عصر نورانی اینست که اسرار و رموز کُـُتب مقدسه قبل را آشکار کنم …. باز کردیم مُهری را که بر سَرِ بادۀ روحانی و شَرابِ آیات الهی در ظهورات قبل قرار داده شده بود، آن مُهر را ما برداشتیم…. وحقایق کتب مقدّسه را برای شما آشکار کردیم…”

اگر بخواهیم به تمام رموز کتب مقدسه ادیان پی ببریم و به حقیقت آنها واقف گردیم  باید به الواح و آثاری که در آئین بهائی هست مراجعه کنیم.  دراین مقالۀ کوتاه بطور اختصار فقط به مفهوم روحانی آدم و حـوّا میپردازیم:  در آثار بهائی آمده است که:

“…. مقصد از آدم روحِ آدم است و از حـوّا نفسِ آدم زیرا در بعضی مواضع از کُـُتب الهیه که ذکـر اُنّاث  (جمع مونّث) میشود مقصد نفس انسانیست . و مقصد از شَجَرخـیر و شـرّ عالـم ناسوتیست (عالم انسانی) زیراجهانِ روحانیِ الهی خیرِ مَحض است و نورانیتِ صِرف،  اما در عالم ناسوتی نور و ظلمت و خیر و شرّ حقایق متضاده موجود . و مقصد از مار تعلـّق بعالم ناسوتیست …. “  

در آثار بهائی آدم به مفهموم روحِ انسان بیان شده  وحوّا با توجه به  کتابهای مقدّسه همیشه بعنوان نفس تعریف شده. فرق بین روح و نفس این است که روح متعلّق به عالم بالا یعنی خداست و نفس متعلّق به دنیایِ مادّی و کلمۀ مار در این داستان به مفهوم وَسوَسه های جهانِ مادّی است. خداوند آدم را ازخوردن میوۀ درختِ خیر و شرّ که منظور دنیای مادّی است بر حَذر داشت… بقول معروف آن را میوۀ ممنوعه تعیین فرمود. دراین بین مار(وسوسه) حوّا (نفس) را تشویق نمود که از سیب ممنوعه تناول کند. حـوّا از آن میوه به آدم (روح انسانی) نیز داد. در اینجا از دستور خداوند سرپیچی شد و گناه اتفاق افتاد. در واقع روح اسیرِ نفس و وسوسه های دنیوی شد که نهایتاً خداوند آن روح یعنی آدم را از عوالم الهی بیرون راند.

کلّیۀ رموزو اسرار کتب الهیه در آئین بهائی آشکار شد. حال میبینیم که قصّۀ آدم و حوّا چه داستان زیبائی برای هشدار بشریت بوده که مبادا بشر اسیر نفسانیات شود. در واقع آنچه را که خداوند منع میفرمایند باید اطاعت نمود تا مورد قهرِاِلهی واقع نشویم. 

بسیاری از رهبران دینی از درک این اسرار الهی غافل ماندند و پیروان و مقلّدین خود را نیزبا داستانهای واهی گمراه کردند. طی قرون و اعصار داستانها و تصاویر واهی و آنچنانی از آدم و حوّا چاپ نمودند و تحویل عوام دادند. ولی نفوسی که توجّه بکلمۀ ‌الهی داشتند و پی به رموز کلام الهی بردند از آن تعلّق و گناه نجات یافتند. جزء پرهیزکاران شدند و از وساوس دنیوی خود را دور نگاه داشته و بحیات ابدیّه فائز گشتند.

این یکی از داستانهای کوتاه در کُــتُب مقدسه بود که مفهوم روحانی آن بیان شد. مفاهیم روحانی بسیاری دیگراز آیات واَسرارالهی نیزدر آثار بهائی بیان شده و به تفسیردرآمده است که علاقمندان میتوانند به راحتی به آن دست یابند.   

 خوانندگان عزیز بازکردن مُــهرِ رموز و اَسرار از کتب مقدسه توسط  دیانت بهائی کـُـفر خوانده شد. به راستی این یک معمّا است که چرا بشر گاهی چشم به روی واقعیات میبندد؟ واقعیاتی که صِرفا برای رفاه بشر در دنیا ودر آخرت هست……  به راستی پاسخ این معمّا چیست؟   آیا پاسخ  ” تعصّبات ” نیست. کمی تعمق لازم است…. امیدواریم در هفته های آتی به این مُعضل مذهبی یعنی “تعصّبات ” که زمینۀ اکثر مشکلات امروزی است بپردازیم .

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه‌ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:     پیامگیر :     7400-882-905 ،  ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa