دفتر مهندس میرحسین موسوی از تمامی آسیب‌دیدگان وقایع اخیر، بازداشت‌شدگان و خانواده‌های شهدای حوادث درخواست کرد که برای پیگیری حقوقی، مستندات خود را به این دفتر ارائه دهند.


شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹


 

کلمه ـ دفتر مهندس میرحسین موسوی از تمامی آسیب‌دیدگان وقایع اخیر، بازداشت‌شدگان و خانواده‌های شهدای حوادث درخواست کرد که برای پیگیری حقوقی، مستندات خود را به این دفتر ارائه دهند.

به گزارش کلمه، در پی برخوردهای خشونت‌آمیز و ورود خسارت و آسیب و صدمه به مردم، دفتر مهندس موسوی از همه افرادی که در این حوادث مورد آسیب قرار گرفته‌اند، برای معاضدت حقوقی و پیگیری حقوقی این موارد درخواست کرد که با ذکر مستندات شماره تماس خود را در اختیار این دفتر قرار دهند.

درخواست می‌شود آسیب‌دیدگان وقایع اخیر از طریق شماره فکس۰۲۱۸۸۹۲۶۷۷۳ ، شماره تلفن یا مستندات خود را در اختیار دفتر قرار دهند.

 همچنین مردم ایران در هر نقطه، مشاهدات عینی و احیانا مستندات خود را از تخلفات انتخاباتی در روند اخذ رای در اختیار دفتر میرحسین موسوی قرار دهند.

به گزارش کلمه،‌ دفتر میرحسین موسوی در ادامه پیگیری‌های حقوقی خود برای صیانت از آرای مردم و جمع آوری مستندات بسیار زیاد مبنی بر بروز تخلفات آشکار در انتخابات دهم ریاست جمهوری، از همه مردمی که مشاهداتی را در زمینه بروز تخلف و تقلب در انتخابات داشته‌اند درخواست کرد تا اطلاعات خود را به شماره فکس ۰۲۱۸۸۹۲۶۷۷۳ ارسال کنند تا از مجاری قانونی، نسبت به اعاده حقوق رای‌دهندگان اقدام شود.