شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ۳۰ جون راب فورد، شهردار بزرگشهر تورنتو بعد از دو ماه که در یک مرکز درمانی به مداوا، ترک اعتیاد خود به الکل و مواد مخدر گذرانده بود، به سر کار خود برگشت.
فورد به اندازه نامحسوسی از وزنش کاسته شده و در بدو ورودش به شهرداری سخنرانی کوتاهی خطاب به خبرنگاران رسانه ها ایراد کرد. شهردار جنجالی و خبرساز تورنتو در این سخنرانی از همه به خاطر کارهای ناشایست خود پوزش خواهی کرد. او در قسمتی از سخنرانی خود در حالی که کمی احساساتی شده بود، گفت: «من بدترین دشمن خود شده بودم.»

Rob-Ford
فورد یادآور شد که آماده است به طور جدی مبارزات انتخاباتی برای رسیدن به مقام شهرداری را از سر بگیرد. نظرسنجی ها نشان داده که فورد از حمایت ۲۵ درصد تورنتویی ها برخوردار است و این برای پیروزی اش کافی نیست، اما به خاطر آرایی که دارد در انتخاب شهردار تورنتو نقشی کلیدی بازی خواهد کرد. راب فورد به پرسش های خبرنگاران پاسخ نداد و حاضر به مصاحبه با هیچ رسانه ای هم نشد، اما قرار است روز چهارشنبه با سی بی سی مصاحبه داشته باشد.