شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته خبر دادیم که حدود ۵۲ هزار کانادایی در سال ۲۰۱۴ بر اساس تحقیقاتی که یک انستیتو در بریتیش کلمبیا انجام داده برای انجام اعمال جراحی غیر اضطراری به خارج از کانادا و عمدتا به ایالات متحده آمریکا سفر کرده اند. در آن گزارش بر اساس آمارهای به دست آمده انتاریو با بیش از ۲۶ هزار بیمار مسافر در صدر همه استانها قرار داشته است. این خبر بازتاب نسبتا گسترده ای در رسانه ها داشته استgeneral[1].

شبکه سی تی وی در سایت خود یک نظرسنجی انجام داده و پرسیده است: «آیا شما در نظر دارید برای انجام معالجات پزشکی به خارج از کانادا سفر کنید؟» در پاسخ به این پرسش ۲۶۴۸ نفر یا ۵۳ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند «بله» و در مقابل ۲۳۲۳ نفر یا ۴۷ درصد پاسخشان منفی بوده است. با این ترتیب می توان گفت تا مشکل طولانی بودن «وقت انتظار» در سیستم بهداری و خدمات درمانی کشور حل نشود گروه زیادی به اجبار برای معالجه سریعتر خود به خارج سفر خواهند کرد.