با توجه به شرایط حساس و سرنوشت ساز در کشور روز شنبه٣۰ خرداد نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران …


شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹


برای حضور هرچه فعال تر در جنبش اعتراضی مردم


با توجه به شرایط حساس و سرنوشت ساز در کشور روز شنبه٣
۰ خرداد نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، حزب کومله و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران در پاریس جلسه اضطراری تشکیل دادند و درباره انجام اقدامات عاجل در برخورد با رویدادهای جاری در کشور و چگونگی حضور هرچه فعال تر در جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه مردم ایران به رایزنی پرداختند. در تحلیل رویدادها، همه نمایندگان به اتفاق بر این نظر بودند که پیآمدهای مقاومت دلیرانه مردم در برابر گستاخی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت آشکار آنان با دولت و رئیس جمهوری انتصابی وی سمت گیری و کیفیت تحولات آتی در کشور را رقم خواهد زد و به این اعتبار باید با تمام توان در جهت پیروزی جنبش مقاومت مدنی و خیزش تاریخی مردم ایران تلاش کرد. هریک از نمایندگان با اشاره بر این که علی خامنه ای با تهدید، سرکوب و ریختن خون مردم معترض می خواهد نیروی مقاومت را در هم بشکند، تاکید کردند برای خنثی ساختن تهاجم جریان حاکم باید همه ایرانیان آزادیخواه را به اتحاد، همبستگی و حرکت اعتراضی همآهنگ فراخواند، در جهت تداوم و گسترش تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف جهان و بازتاب موثر آن کوشش کرد و با مراجعه جمعی به نهادهای حقوق بشری، دولت ها، سازمان های بین المللی و رسانه ها از آنان خواست به اعتراض جهانی علیه سرکوب در ایران بپیوندند و از مردم ما در مبارزه علیه دیکتاتوری پشتیبانی کنند.

در این نشست همچنین بر هماهنگی بیشتر، سرعت عمل و تقویت مناسبات پنج حزب و سازمان به منظور پیگیری پیشنهادها و تصمیمات جمعی تاکید شد.