دستهایمان را به هم می دهیم و صفی انسانی تشکیل می دهیم تا به کانادا و به جهانیان نشان دهیم که ما چندگانه می اندیشیم 

 جمعه ۲۶ جون ۲۰۰۹

گروه "ندا" صلح برای ایران

زنجیر انسانی در حمایت از مردم ایران در خیابان یانگ

دستهایمان را به هم می دهیم و صفی انسانی تشکیل می دهیم تا به کانادا و به جهانیان نشان دهیم که ما چندگانه می اندیشیم که زیبایی دموکراسی است.


 

و زیربنای جامعه انسانی ولی یک صدا در کنار مردم مان برای آزادی می ایستیم.

با ما شو عزیز

شنبه ۲۷ جون ۲۰۰۹ ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر در قسمت غربی خیابان یانگ از تقاطع شپرد تا خیابان الگین میلز در ریچموندهیل

پیشنهاد می شود از نشانه های سیاه برای همدردی با خانواده های شهدای آزادی و نشانه های سبز برای حمایت از جنبش مدنی و آزادی خواهی مرحله فعلی که گزینه میلیونها ایرانی داخل کشور برای تغییر بوده است استفاده کنید.