تو نوزادیمون شیر خشک نایاب شده بود…

تو بچگیمون هم دوران جنگ بود…

دوران تحصیلمون هم هر چی طرح بود رو ما امتحان کردن. نظام قدیم، نظام جدید، نظام خیلی جدید…

رسیدیم دانشگاه سهمیه بندی ها شروع شد…

فارغ التحصیل شدیم، به خاطر زیاد بودن جمعیت کار پیدا نشد…

ماشین خریدیم، بنزین سهمیه بندی شد

رفتیم زن بگیریم، طلا و سکه گرون شد

رفتیم خارج، رکود اقتصاد جهانی شد

بارالها! ما حال نداریم به راه راست هدایت شویم، خودت راه راست را به سوی ما کج کن!

انقلاب کردیم تا سیاستمان دینی شود… دینمان سیاسی شد!

انقلاب کردیم تا اقتصادمان انسانی شود… انسانیتمان اقتصادی شد!

انقلاب کردیم تا خیابان هایمان شریف شوند… شرافتمان خیابانی شد!

انقلاب کردیم تا دردهایمان درمان شود… درد بی درمان گرفتیم!