امور مالی و اقتصادی در زمره علومی هستند که حتی اگر در آن لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هم نداشته باشید باز بنا به نیاز و احتیاج روزمره مطالعاتی در آن داشته و حرفی برای گفتن دارید.

مسئله بیمه برای خانوارهایی که به تازگی مهاجر شدند و یا حتی اگر یک دهه هم هست که به کانادا عزیمت فرمودند بحث داغ و درد آشنایی است. 

این مسئله فقط مختص به جامعه ایرانی نیست، بلکه در همه کامیونتی های متفاوت این مطلب(به نوعی شکایت تلویحی) وجود دارد. و همه از ارقام بالای حق بیمه گله دارند که به واقع این مطلب درست است چرا که در انتاریو حمایت دولتی برای بیمه های اجباری از قبیل بیمه اتومبیل وجود ندارد در صورتی که این حمایت به اشکال مختلف در ساسکاچوان/ مانیتوبا/ بریتیش کلمبیا و نوع ویژه ای در ایالت کبک وجود دارد. حال کی سیاست های دولت انتاریو ایجاب می کند که ما هم از مزایای حمایت بیمه اتومبیل دولتی بهره مند شویم، فقط خدا و سیاستمداران ذیربط اطلاع دارند.  

برگردیم به بحث بودجه و شاخص سهم بیمه در سهم هر خانواده کانادایی.

تصدیق می فرمایید که هر کدام از ما علیرغم قبولی شهروندی کانادا اگر حداقل یک دهه در اینجا زندگی نکرده باشیم هنوز نه قادریم از مزایا و امکانات بالقوه کانادا استفاده کنیم نه می توانیم به قول معروف گلیم مان را از آب به خوبی بیرون بکشیم.

الگوی بودجه که سهم هر خانواده کانادایی در زمینه های متفاوت درآمدی و هزینه است می تواند سمبل خوبی برای تفسیر عملکرد خودمان باشد تا دریابیم که اگر از این مقدار بیشتر حق بیمه می دهیم چگونه و به چه میزان بایستی آن را تعدیل نماییم.

 

نمونه آورده شده یک خانواده متوسط کانادایی را نشان می دهد:

سناریو به این گونه است که یک خانواده ۵ نفری ملاک است که زن و شوهری دارای ۳ فرزند در سنین ۳ و  ۸و ۱۷ هستند و در ضمن پدر خانواده مسئول جبران سهمی از هزینه خانه سالمندان مادر پیرش نیز می باشد.

۱- درآمد سالانه پدر ۵۵۰۰۰ دلار

۲-درآمد سالانه مادر ۳۰۰۰۰ دلار

درآمد کل خانواده معادل۸۵۰۰۰ دلار

هزینه ها شامل اقلام ذیل است:

 – غذا ۱۳۰۰۰ دلار

 -مالیات ۲۲۰۰۰ دلار

– البسه ۳۰۰۰ دلار

– هزینه نقل و انتقال ۳۵۰۰ دلار

– هزینه تعمیرات و گاز و برق و آب ۵۵۰۰ دلار

– بیمه   ۶۰۰۰ دلار

– پس اندازهای ویژه از قبیل صندوق بازنشستگی خصوصی  ۲۰۰۰ دلار

– خیریه و پذیرایی خارج منزل و حیوانات خانگی ۳۰۰۰ دلار

– هزینه مهدکودک فرزند ۳ ساله و پول توجیبی و هزینه دو فرزند ۳۰۰۰ دلار

– بخشی از هزینه خانه سالمندان مادر ۵۰۰۰ دلار

– پرداخت مورگیج از اصل وام ۷۰۰۰ دلار

– پرداخت بهره بانکی بابت مورگیج و کردیت کارتها ۸۰۰۰ دلار

– بابت تلفن / اینترنت / سلفون و امثالهم۳۰۰۰  دلار

– هزینه های متفرقه ۱۰۰۰ دلار

هزینه ها کل خانواده معادل۸۵۰۰۰ دلار

با توجه به آمار آورده شده هر خانواده حدود ۷ درصد از کل درآمد خود را در سبد مصرف به بیمه اختصاص داده است که این مسئله با توجه به سهم حمایتی بیمه نسبت به دیگر هزینه ها به نظر می رسد موجه باشد، البته این درصد در ایالت هایی که بیمه دولتی دارند چیزی نزدیک به ۳-۴ درصد است دلیل آنهم بجز عامل سوبسید عامل تجمع کمتر ریسک نیز می باشد، چون در انتاریو حدود ۳/۱ جمعیت کل کانادا زندگی می کنند. 

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com