زمانی که آقای بروجردی با هیئت همراه از زندان اوین بازدید کرد، از بند عمومی بازداشتی‌های حوادث اخیر در قرنطینه ‌ی اندرزگاه هفت زندان اوین هم بازدید کرد.  


شهروند ۱۲۴۳  پنجشنبه ۲۰ آگوست  ۲۰۰۹


 

بارها در کهریزک با باتوم به من تجاوز کردند و هنوز خونریزی دارم


 


 

  

زمانی که آقای بروجردی با هیئت همراه از زندان اوین بازدید کرد، از بند عمومی بازداشتی‌های حوادث اخیر در قرنطینه ‌ی اندرزگاه هفت زندان اوین هم بازدید کرد. در جریان این بازدید، ع . ب از میان بازداشتی ها اجازه صحبت خواست و سپس گفت: قبل از انتقال به اوین، در کمپ کهریزک بودم و بارها با باتوم مورد تجاوز قرار گرفتم، به طوری که هنوز هر روز مقداری خون از من دفع می شود. قدرت ‌الله علیخانی عضو اصلاح طلب کمیته‌ پیگیری مجلس که ناظر این شهادت بوده، در حالی که از صحبت‌های این جوان تحت تاثیر قرار گرفته بود، دیگر طاقت نیاورد و با ناراحتی آن بند را ترک کرد. پس پایان شهادت این زندانی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس دستور داد این بازداشتی را برای درمان به بهداری بازداشتگاه ببرند. نیمساعت پس از آنکه هیئت مجلس بند را ترک کرد، ع . ب از بهداری به بند بازگردانده شد. دو ساعت بعد قاضی مرتضوی وارد بند عمومی شد و به ع . ب  دستور داد وسائلش را جمع کند و سپس او را با خود برد. تا وقتی من در زندان بودم، هیچکس از سرنوشت ع . ب خبر نداشت.