یازده نوامبر ٢٠٠۹ اوژن شولگین از طرف انجمن قلم جهانی، بیانیه ای در محکومیت اعدام احسان فتاحیان صادر کرد. در این بیانیه آمده است:  


شهروند ۱۲۵۶  پنجشنبه  ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹


 

یازده نوامبر ٢٠٠۹ اوژن شولگین از طرف انجمن قلم جهانی، بیانیه ای در محکومیت اعدام احسان فتاحیان صادر کرد. در این بیانیه آمده است:  

انجمن قلم جهانی از شنیدن خبر اعدام زندانی سیاسی کرد احسان فتاحیان عمیقا متاثر است و  آن را به شدت محکوم و به آن اعتراض می کند. انجمن قلم جهانی تاثر عمیق خود را به خانواده احسان فتاحیان اعلام می دارد.


 

انجمن قلم جهانی از نویسندگان زندانی و تحت تعقیب حمایت می کند. هرگونه موضع گیری در مورد افراد دیگر را تنها به دلایل انسان دوستانه اتخاذ می کند. ۰