در هفته اخیر شورش های خیابانی در لندن و چند شهر مهم دیگر انگلیس نظر همگان را به خود جلب کرد. در این گونه موارد برای پی بردن به ریشه و بانی این گونه موارد معمولا به شبیه سازی و بازسازی صحنه اولیه می پردازند.

الگوبرداری و شبیه سازی یکی از اصولی ترین روش های شناخت است حتی برای پی بردن به ریشه جرم های پیچیده اقدام به بازسازی صحنه جرم می نمایند و به تفسیرش می نشینند.

بیایید یک لحظه فرض کنیم که صاحب یک بیزینس در انگلیس در یکی از محل های بازرگانی لندن هستیم و بروکر بیمه ای یک هفته قبل از شروع این شورش ها به ما مراجعه نموده و پیشنهادی را به این مضمون به ما می دهد که با پرداخت اضافی چند پوند پوشش بیمه شورش/ بلوا و اغتشاش را به بیمه نامه بیزینس یا خانه اضافه کنیم پاسخ قریب به اتفاق مخاطبان چه خواهد بود؟

ای آقا مگر ما در یکی از کشورهای خاورمیانه هستیم یا در کابل زندگی می کنیم که به این گونه موارد نیاز داشته باشیم؟

یکی از شعارهای مهمی که مدیران ریسک در اولین مرحله می آموزند آن است که هیچ موقع برای صرفه جویی کوچک ریسک های بزرگ برندارید و در ادامه این که اگر تواتر و احتمال وقوع یک ریسک کم بود ولی به آثار زیانبار و شدت خسارت نیز بایستی توجه کرد.

 

پوشش بیمه شورش بلوا و اغتشاش*

اقدام دسته جمعی چند نفر علیه صلح حاکم بر جامعه و اقدام به وارد کردن خسارت بر اموال عمومی و خصوصی را شورش بلوا و اغتشاش می نامند.

این پوشش بیمه ای کاملا با اقدامات تروریستی و جنگ متفاوت است و در طبقه بندی دیگری قرار می گیرد.

اگر بخواهیم خسارات وارد شده بر بیزینس های  انگلیس را از نظر حقوق بیمه بررسی کنیم  چند سناریو بر اوضاع حاکم موجود است.

۱- اقداماتی که بر اثر شورش و بلوا تحقق یافته، بایستی در برگیرنده موارد ذیل باشد:

– حداقل وجود و مشارکت ۳ نفر

– مشارکت با هدف مشترک

– شروع اقدام با هدف ایجاد خسارت

– اقدام به ایجاد خسارت به همراه خشونت و ایجاد  شاید جرح

 

۲خساراتی که به تبع موارد فوق تحقق یافته از قبیل:

– آتش سوزی

– شکست شیشه

– آبدیدگی برای خاموش کردن آتش و یا آسیب دیدگی آبفشان های ضد آتش

– انفجار

در هر دو حالت اگر صاحب بیزینس یا صاحب خانه و ملک دارای بیمه و پوشش اضافی شورش بلوا و اغتشاش باشد، خسارت به وی تعلق خواهد گرفت ولی اگر پوشش بیمه ای مزبور خریداری نشده باشد بایستی به سبب اولیه خسارت پی برد تا بتوان خسارت را بررسی کرد. اگر باعث آتش سوزی یا بقیه مواردی که در بخش دوم مطرح شد آتش سوزی عمدی باشد و ربطی به شورش نداشته باشد آن موقع باز خسارت در صورت نداشتن آن پوشش اضافی هم حتی قابل پرداخت است.

پس متوجه شدید که در زمان بررسی خسارت نکات ظریف حقوقی وجود دارد که بسیار حرفه ای و حساس هستند از این رو پیشنهاد می شود که در همه موارد از توان حرفه ای یک بروکر بیمه بهره مند باشید.

 

 Strike, Riot, Civil Commotion   *

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com