برخی از استادان مرد دانشگاه ها هم به جمع حامیان کمپین «مردان باحجاب» برای آزادی مجید توکلی و در اعتراض به حجاب اجباری پیوستند.

 

شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹

دکتر آرش نراقی

برخی از استادان مرد دانشگاه ها هم به جمع حامیان کمپین «مردان باحجاب» برای آزادی مجید توکلی و در اعتراض به حجاب اجباری پیوستند.

این کمپین از زمانی آغاز شد که مجید توکلی بازداشت و پس از آن خبرگزارى‌هاى ایرنا و فارس اقدام به انتشار تصاویرى از مجید توکلى کردند که وى را با پوشش مقعنه و چادر نشان مى‌داد. در واکنش به بازداشت مجید توکلى و انتشار عکس های با چادر وی، در ایران و خارج از ایران شمارى از مردان با چاپ عکس خود با روسرى و چادر خواستار آزادی این فعال دانشجویى و اعتراض به حجاب اجباری در ایران شدند.

از جمله استادانی که با حجاب خود به کمپین پیوسته اند دکتر حمید دباشی، دکتر محمد توکلی، دکتر آرش نراقی، دکتر تورج دریایی، دکتر مجید محمدی، دکتر سیاوش عبقری و … هستند. همچنین احمد باطبی، نیک آهنگ کوثر، بهمن امینی، بابک تختی و بسیاری دیگر از همراهان مردم ایران به این کمپین پیوسته اند.


 

به گزارش رادیو فرانسه، منصوره شجاعی از فعالین جنبش زنان و از اعضای "کمپین یک میلیون امضاء" در بررسی حرکتی که "کمپین مردان با حجاب" نام گرفته است به وجود سه نگرش براین حرکت اشاره دارد: نخستین دید، نگاهی مدنی است که این حرکت را در وجه اعتراضی آن ارزیابی می کند. دومین نگاه از منظر سیاسی است و سومین نگاه برخوردی برابری طلبانه را در این حرکت می جوید. وی که در جنبش زنان فعالیت دارد، از منظری برابری طلبانه به بررسی این پدیده می پردازد و می گوید، اگرچه هدف جریانی که توکلی را با روسری نشان داده است، جدا از صحت و سقم آن، مقصودش تحقیر زنانگی است، اما مردان جسوری که با حجاب عکس گرفته اند بی تردید، مخالف  تحقیر، اجبار، سرکوب و در واقع دارای یک نگاه برابری خواهانه بوده اند. آنها تفاوت های جنسی را نه تحقیر آمیز و نه تمسخر آمیز دیده اند.

به نظرمنصوره شجاعی این حرکت، اجباری بودن هرچیز و تحقیر شدن یک جنس را نقض حقوق فردی می داند و یک رویکرد اعتراضی را نشان می دهد که به تحقیر شدگی در جامعه ی امروز وجود دارد.


 

دردنباله ی بسیج "مردان با حجاب"، "کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی" در پاریس نیز روز یکشنبه در میدان تروکادرو، میدان حقوق بشر در پاریس از مردان دعوت کرد تا با پوشش زنانه در این محل حضور یابند و با گرفتن عکس دسته جمعی، با  اعتراض سراسری به دستگیری مجید توکلی همگام شوند.

بهمن امینی ازفعالین این کمیته از گذاشتن روسری بر سر ابائی ندارد زیرا معتقد است که به  تفکر امروزی برابری زن و مرد اعتقاد دارد. او با تأکید بر اصل آزادی پوشش برای همه و احترام به انتخاب خود زنان می افزاید، کسی که باید شرم داشته باشد، آن کسی است که به اجبار حجاب را به مادران و خواهران ما تحمیل می کند و نه او،  که برای ابراز همبستگی با زندانیان آن را  بر سر می گذارد.