علی شریفیان ـ شهروند: بر اساس بیانیه ای که به وسیله ناشر روزنامه فرانسه زبان لاپرس چاپ مونترال هفته پیش منتشر شد، این روزنامه ۱۳۰ ساله و پرتیراژ از ماه ژانویه دیگر به صورت روزانه چاپ نمی شود. تنها یک نسخه روز شنبه منتشر خواهد شد. لاپرس به گفته ناشر آن گی کرویه از سال ۲۰۱۳ با سرمایه ۴۰ میلیون دلار در فرمت ویژه تابلت منتشر شده و به مرور مورد استقبال قرار گرفته است. اکنون پس از ۳۰ ماه آنگونه که در بیانیه آمده تعداد آبونه های روزنامه از ۱۶۱ هزار نفر به ۸۱ هزار نفر در روز کاهش یافته است.la-presse

این نشریه که عمدتا به مدد چاپ آگهی می چرخد، چشم به درآمد خود از نسخه تابلتی روزنامه دارد. ۷۰ درصد درآمد شرکتی که لاپرس را منتشر می کند از پول آگهی های آنست. با این ترتیب لاپرس هم به طور کامل از ماه ژانویه وارد دنیای دیجیتال می شود.