ششم ماه اکتبر آینده انتخابات استان انتاریو برگزار می شود. اگر شهروندان جهان آزاد به اهمیت رای خود پی برند و در آرزوی بهشت بر زمین از مشارکت در انتخابات سر باز نزنند، بی گمان چهره ی جهان آزاد دچار تحولی جدی خواهد شد. این را به این دلیل می گویم که از آنجائی که آرای ریخته شده به صندوق ها میزان تعیین نمایندگان مردم است اگر مردم همت کنند و شایسته ترین کسان را برای خدمت برگزینند به میزان زیادی چهره ی کنونی مجلس های نمایندگان در جهان آزاد دچار تحول جدی خواهد شد. اما متاسفانه گروهی از شهروندان به دلایل گاه بسیار انسانی و توجیه و توضیح به میزان زیادی پذیرفتنی از مشارکت در انتخابات خودداری می کنند و در نتیجه جامعه را از رای جماعتی که انصافن از توان تمیز درست از نادرست بهره مند است محروم می کنند، این هم البته از حسن های دمکراسی است که آدمها از بخت تحریم انتخابات برخوردارند و آن را به بانگ بلند اعلان می کنند.

 

بگذریم در این یادداشت هدفم پرداختن به این مقوله نیست، بیشتر می خواهم با شما هموطن عزیزم درد دل کنم و به بهانه انتخابات از یکی از حقوق اصلی آدمی در دمکراسی های کنونی یاد کنم یعنی همین امر مشارکت در انتخابات. خوشبختانه جامعه ما در انتاریو اگر نگوئیم در همه ی کانادا، در سال های اخیر حضور قابل توجهی در انتخابات داشته است و این امر از نظر مقام های دولت های ایالتی و مرکزی هم پنهان نمانده است. به همین قیاس حضور ما در انتخابات ششم اکتبر هم اهمیت دارد و رای و نظرمان در تصمیم گیری های آینده موثر خواهد بود. همیشه گفته ام که نوع دلبستگی حزبی ما نیست که تصویرگر میزان مشارکت ما در انتخابات است، بلکه نفس مشارکت است که چهره ی جامعه ما را به لحاظ حضور یا عدم حضور در امور اجتماعی یا سیاسی ترسیم می کند، به همین دلیل است که مشارکت فعالانه هرکدام ما، هم به استانی که در آن زندگی می کنیم، کمک می کند و هم به جامعه خودمان که در آئینه این سرزمین چنان که سزاوار اوست دیده شود. اگر بتوانیم نامزدهائی از جامعه ایرانی داشته باشیم که به گمان و از منظر ما شایستگی مشارکت در پارلمان را داشته باشند چه نکو خواهد بود که از آنان پشتیبانی کنیم وگرنه کوشش کنیم به کسانی رای دهیم که از نظر و به باور ما بیشترین شایستگی دفاع از حقوق ما شهروندان را داشته باشند. باور کنید مشارکت در انتخابات بسیار مهم است شاید این سخن را پیش از این هم گفته باشم، اما بد نیست دوباره هم بگویم تا از میزان اهمیت حضور جوامع مختلف در پارلمان های استانی و فدرال یادی شده باشد. در سفری که با نخست وزیر پیشین کانادا آقای پل مارتین به هفت کشور آسیائی به هنگام فاجعه سونامی داشتم ایشان به جامعه ایرانیان کانادا به نظر لطف نگاه می کردند اما مدام می گفتند که شما باید در پارلمان کانادا صدا داشته باشید مخصوصن ایشان از کلمه ی صدا استفاده می کردند که در این پیوند واژه رسا و روشنی است و من یکبار خدمتشان عرض کردم که به نظر ایشان مشکل دیگر جامعه ایرانیان کانادا یا جوامع تازه پای دیگر در این کشور کدام است؟ بی درنگ فرمودند نداشتن تشکل اقتصادی مانند آنچه چینی ها و یا ایتالیائی ها دارند. دو نکته ای که جناب نخست وزیر وقت اشاره کردند در جامعه ما اهمیت فراوان دارند و اگر به دیده گرفته شوند چه بسا در سرنوشت سیاسی و اقتصادی ما نقش مهمی ایفا کنند برای همین است که می گویم از امر مهم مشارکت در انتخابات غافل نشویم.