صدها نفر از ساکنان آپارتمانی در خیابان یورک میلز بی آب مانده اند. جریان آب به چهار ساختمان بلند این منطقه قطع شده بود.

 

شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰


 

"انگار تو هائیتی زندگی می کنیم. جهان سوم همین جا تو یورک میلزه" یکی از ساکنان آپارتمانی در خیابان یورک میلز این جمله را فریاد می زند و عازم رخت شویخانه آپارتمانی دیگر می شود تا آب بگیرد.

اعتراض او در پی این می آید که صدها نفر از ساکنان آپارتمانی در خیابان یورک میلز بی آب مانده اند. جریان آب به چهار ساختمان بلند این منطقه قطع شده بود.

بسیاری از این ساکنان ایرانی تبارهای تورنتو بوده اند و در نتیجه این حادثه به یکی از موضوعات بحث در جامعه ایرانی هم بدل شده است. عکس یکی از ساکنان ایرانی به نام سهراب اخوان در گزارش تورنتو استار از این ماجرا نیز منتشر شده بود.

محمد، یکی از ساکنان ایرانی، در مصاحبه با شهروند می گوید: "آب نبود و مجبور شدیم کلی راه برویم و از ساختمان های اطراف برای همه کارمان آب بگیریم. هیچ توجهی این جا نشد". شیلا، یکی از دیگر ساکنان که دانشجوی دانشگاه یورک است، می گوید: "من نمی دانم چرا یک تانکر آب نیاوردند، خواهرهای کوچک من واقعا در این ماجرا اذیت شدند".

سه شنبه هفته گذشته جریان آب مجددا وصل شد.