گزارشگر: صابر محمود

به روز شنبه هشتم ماه اکتوبر سال جاری، همایش باشکوهی به خاطر ارجگزاری از کارکردهای، ادبی، فرهنگی و تاریخی پیکار پامیر، نویسنده، شاعر و مورخ وارسته ی کشور، از طرف “کانون فرهنگی باختر” در سالون اتحادیۀ افغان های مقیم انتاریو ، در شهر تورنتوی کانادا برگزار گردید.

در این گردهمایی بزرگ، تعداد غفیری از نویسندگان، شاعران و ژورنالیستان افغانی و ایرانی مقیم انتاریو اشتراک ورزیده بودند.

محفل به ساعت شش و سی دقیقۀ بعدازظهر شروع و به ساعت یازده شب  پایان یافت.

پیکار پامیر (راست بالا) ـ جمعی از حاضران در مراسم / پایین راست سعیده لبیب و رامین بهارابی گردانندگان همایش ـ استاد فرهاد لبیب حین اهدای "پورتریت" به پیکار پامیر

گردانندگی این محفل را سعیده لبیب، دکلماتور و نطاق ورزیده و رامین بهارابی، جوان برومند، تهیه کننده ای برنامه های ادبی در رادیو “رنگین کمان”  به عهده داشتند.

در شروع، از فرهاد لبیب، شاعر، نویسنده و مؤسس “کانون فرهنگی باختر” تقاضا به عمل آمد  تا در مورد همایش مذکور صحبت نماید.

فرهاد لبیب،  ضمن سپاس از هیأت رهبری اتحادیۀ افغان های مقیم انتاریو، به خصوص از جناب دکتور دانشور، غرض فراهم آوری تسهیلات  برای تدویر همایش،  اظهار امتنان نموده و از گردانندگان نشرات افغانی و ایرانی  بخصوص از سردبیر هفته نامۀ “شهروند”  جناب حسن زرهی و بانو نسرین الماسی اظهار امتنان نموده، گفتند که: “این همایش فرق بارزی با همایش ها و گردهمایی های قبلی کانون فرهنگی دارد  و آن به خاطر علاقمندی مفرط هموطنان و همزبانان برای حصه گرفتن در این محفل می باشد .”

 

آقای فرهاد لبیب افزودند: “تعداد علاقندان برای سخنرانی  و ادای دین به آقای پیکار پامیر تا حدی است که مجبور شدیم بخش موسیقی را که “استاد شمس الدین مسرور”،” شاپورالفت” و تعداد دیگری از هنرمندان عزیز ما آن را  به عهده گرفته بودند، حذف نماییم و تنها    فشرده ای از پیام های رسیده از سراسر جهان را به سمع اشتراک کنندگان برسانیم. ایشان وعده سپردند که کانون فرهنگی باختر مصمم است، مجموع جریان همایش و پیام های شخصیت ها و نهادهای اجتماعی، هنری و فرهنگی از قاره های مختلف را طی یک رسالۀ جداگانه، به زودی به  نشر برساند.

ذواتیکه در این گردهمایی بزرگ سخنرانی به عمل آوردند، عبارت بودند از :

– دکتر اجرالدین “حشمت” مؤرخ  و  مؤلف کتاب “از جنبش مشروطیت تا دولت مشروطه در  افغانستان”

– دکتورحسین دانشور نویسنده، رییس اتحادیۀ افغان های مقیم انتاریو و شخصیت اجتماعی

– خانم حنیفه “فریور” نویسنده، مسئول ماهنامه ی “پیام امروز”

– آقای وکیل بهارابی مسئول و گرداننده ی “رادیو رنگین کمان”

– آقای علیشاه  احمدی (عباب)  شاعر بلند آوازه ی کشور

– آقای سلطان جان کلیوال نطاق و ژورنالیست ورزیده زبان پشتو

– آقای عنایت شریف مفسر و تحلیلگر سیاسی  کشور

– آقای محمود باهر فرملی مفسر رویداد های سیاسی کشور

–  آقای اکبر پروانی فعال سیاسی

– خانم انیس زیرک فعال اجتماعی

ذوات سخنران اکثراً به ستایش از کارکردهای عالمانه و وطنپرستانه  الحاج پیکار پامیر سخن گفته و فعالیت های “کانون فرهنگی باختر ” را ستودند.

در وقفه های جریان همایش، سعیده لبیب با دکلمۀ اشعار و رامین بهارابی با خوانش وجیزه ها و قرائت پبام ها به محفل تنوع خاصی بخشیده بودند.

در قسمت های پایانی محفل از پیکار پامیر خواهش به عمل آمد تا پشت مکروفون قرار گرفته احساسات خویش را از طریق حرف و سخن با مدعوین قسمت نمایند. پیکار پامیر با همان مناعت و شکستکی همیشگی اش گفت: “من خود را سزاوار چنین ارجگزاری نمی دانم،  زیرا  تا هنوز آنچه مادر وطن بالایم حق داشته و دارد، آنرا ادا نکرده ام. ایشان در حالیکه صمیمانه و فروتنانه از همه سپاسگزاری می نمود  گفتند:

دست از طلب ندارم تا کام من براید

یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید

در اخیر “پورتریت ” ایشان که توسط ابوبکر ایوبی یکی از هنرمندان  افتخارآفرین کشور ما از اروپا  ترسیم و ذریعه پُست به پیشواز این همایش  برای پیکار پامیر اهداء شده بود، توسط  فرهاد لبیب مسئول و مؤسس “کانون فرهنگی باختر” به اوشان سپرده شد که با همهمه و کف زدن های مدعوین بدرقه گردید.

ناگفته نباید گذاشت  که در شروع محفل، مهمانان با چای و در نیمه با غذاهایی که از طرف دوستداران پیکار پامیر  و “کانون فرهنگی باختر” تهیه دیده شده بود پذیرایی گردیدند، آنهم با یک نظم خاص و قابل توجه.

قراری که گفته آمد، این محفل، به ساعت یازده شب به پایان رسید.

 

۱۰ اکتوبر   ۲۰۱۱

اوکویل انتاریو کانادا