خانم باربارا لوخبیلر، عضو سبزهای آلمان در پارلمان اروپا و رئیس بخش مربوط به امور ایران، در یک بیانیه مطبوعاتی درباره مسئله پناهندگی افراد اپوزیسیون 

 

شهروند ۱۲۷۲ ـ پنجشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۰


 

خانم باربارا لوخبیلر، عضو سبزهای آلمان در پارلمان اروپا و رئیس بخش مربوط به امور ایران، در یک بیانیه مطبوعاتی درباره مسئله پناهندگی افراد اپوزیسیون ایرانی گفت:

 باید درباره پناهجویان ایرانی، کشورهای اتحادیه اروپا، از کار دولت آلمان سرمشق بگیرند.

به دنبال تصمیم دولت آلمان مبنی بر پذیرش شماری از پناهجویان سیاسی ایرانی، باربارا لوختبیلر اظهار می دارد:

من به گرمی از تصمیم دولت آلمان برای اعطای پناهندگی به پناهجویان ایرانی استقبال می کنم و این پیام روشنی مبنی بر پشتیبانی از مخالفان در ایران است که با تهدید زندان و شکنجه و حتی مجازات اعدام، روبرو هستند.

دولتهای اروپایی باید به فوریت از نمونه ی آلمان و فرانسه پیروی نمایند.

 مردمی که زندگی شان را برای دفاع از حقوق بشر و ازادی آرا به خطر می اندازند، شایسته پشتیبانی اند.

اکنون به دولت آلمان بستگی دارد که تصمیم اتخاذ شده از سوی خود را در عمل پیاده کند. وضعیت بسیار جدیی در ایران است که نیاز به اقدام بیشتر و فراتر از پذیرش تعداد محدودی از مردم ایران که در خطرند، را طلب می کند.