شهروند ۱۱۷۴- ۲۴ اپریل ۲۰۰۸
بیمه بیماریهای سخت (صعب الاعلاج)
Critical Illness Insurance

در صورت بیماری که امری اجتناب ناپذیر است چگونه می توانید بیزنس خود را مدیریت کنید
راههای مختلف پرداخت حق بیمه (Premium) و دریافت حق پوشش بیمه (Claim) بیماریهای سخت
آیا تمامی دارندگان بیمه های گروهی (Group Insurance) و همچنین بیمه بیماریهای سخت (CII) در زمان (Claim) دریافت حق پوشش بیمه از مالیات معاف هستند؟
همانطور که در مقاله قبلی اشاره شد در موارد ذیل می توان بیمه بیماریهای سخت (صعب الاعلاج) را خریداری کرد.
۱ـ به صورت فردی خریداری شود و پرداخت کننده حق بیمه (Premium) فرد متقاضی بیمه است.
۲ـ در قالب شرکت (Corporation) خریداری شود که در این صورت شرکت صاحب بیمه نامه خواهد بود و همچنین در صورت تشخیص بیماری (Claim)، شرکت ذینفع (Beneficiary) خواهد بود.
۳ـ صاحبان بیمه نامه بیماریهای سخت، مشترکا صاحب بیمه نامه می باشند.
۱ـ در حالت اول
حق بیمه پرداختی (Premium) مشمول کسر مالیات (Deductible)نیست. و همچنین در صورت تشخیص بیماری، پول دریافتی از سوی شرکت بیمه (Face amount) بدون پرداخت هرگونه مالیات به فرد بیمه شده (Insured) ارائه می شود. و حتی در صورت فوت به وارث فرد بیمه شده (Insured) تحت شرایطی پرداخت می شود.
و از دیگر موارد قابل بیان، می بایست اشاره شود که:
پوشش بیمه فوق در صورت برداشت از طرف فرد متقاضی، همچنین معاف از مالیات بوده و فرد بیمه شده تمام و کمال پوشش (Coverage) را دریافت خواهد کرد.
۲ـ بیمه فوق (بیمه بیماریهای سخت CII ) توسط شرکت (Corporation) خریداری شود.
و اما در این حالت به دو صورت می باشد:
۲ـ۱ـ در صورتی که کارمندان شرکت دریافت کننده پوشش حق بیمه، در زمان تشخیص بیماری، به صورت فردی باشند. (Beneficiary)
۲ـ۲ـ در صورتی که شرکت (Corporation) دریافت کننده پوشش حق بیمه (Beneficiary) است.

۲ـ۱ـ در شکل اول:
مبالغ پرداختی حق بیمه (Premium) قابل کسر توسط کارفرما است و برای کارمندان مانند حقوق که دریافت می کنند مشمول پرداخت مالیات است.
در این حالت مبلغ دریافتی در زمان مطالبه(Claim) و تشخیص بیماری معادل (Face amount) معاف از پرداخت مالیات است.

۲ـ۲ ـ در شکل دوم:
در صورتی که شرکت (Corporation) دریافت کننده مبلغ (Beneficiary) باشد در این حالت حق بیمه پرداختی (Premium) قابل کسر و پرداخت مالیاتی (Deductible) نیست.
در این حالت مبلغ دریافتی در صورت تشخیص بیماری قابل اخذ مالیات (Tax) نیست. به عبارتی هر گونه پرداخت پوششی از طرف شرکت بیمه قابل پرداخت مالیات برای شرکت (Corporation) نیست.
و همچنین در صورت پرداخت هرگونه مبلغی از سوی شرکت (Corporation) حاصل از دریافت حق پوشش بیمه های دریافتی از طرف شرکت بیمه به حسابهای فردی کارمندان همانند حقوق و مزایا و سهام (Salary or Dividend) مشمول پرداخت مالیات (Taxable) خواهد بود.
۳ـ صاحبان بیمه نامه بیماریهای سخت، مشترکا صاحب بیمه نامه می باشند.
در این حالت افراد به صورت فردی و یا به صورت شرکت (Corporation) به صورت مشترک در پرداخت هزینه (حق بیمه پرداختی) Premium و حق پوشش بیمه (Coverage) سهیم هستند.