شهروند: برای سال ۲۰۱۱ بیش از هر صفت و صورتی می توان بیداری انسانی را قائل شد. در این سال مردم در همه ی جهان بر پا خاستند تا دنیا را از هر رنگ و روال که هست بهتر بخواهند. در همه جای جهان هم کم و بیش برپاخیزی آدمی با توفیق همراه بود. از حسن های انکار ناکردنی خیزش جهانی آدمی عدالت محوری این خیزش بود، چیزی که برای بسیاری از کشورهای عالم غافل گیر کننده شد این بود که جماعت بزرگی از آدمیان از آنچه داشتند اظهار نارضایتی کردند.گاه از دست دیکتاتورها به فغان آمدند و گاه از دست سرمایه داران هرچه که بود انسان در سراسر گیتی احساس کرد که از آنچه دارد، راضی نیست و محور حرف و حدیث آدمی هم این بود که جماعت اندکی از انسان ها بخش بزرگی از ثروت های ملی و عمومی را در اختیار دارند و در نتیجه جماعتی که خود را افزون بر ۹۹ در صد می خوانند و می دانند، از این ثروت عظیم سهم چندانی ندارند و این یعنی آدمی در هر کجای جهان که هست به آنچه شایسته ی اوست دست نیازیده است. و این از زیبائی های انسان است که همیشه در اندیشه و گاه در کردار به دست یافتن آن چیزی است که حق اوست، اما به بهانه های متفاوت از او دریغ شده است. سال ۲۰۱۱ از این منظر سالی است که هرگز از ذهن و حافظه انسان پاک نخواهد شد.

اما مهمتر از همه ی حرکت های مردمی گیتی، خیزش مردمان دیکتاتور زده ی افریقا و آسیا و خاورمیانه است و آنچه شهرت یافت به بهار عربی و به سرنگونی دیکتاتورهای بسیاری انجامید، که به نظر نمی آمد به این زودی ها از قدرت برکنار شوند و دیگرانی که در صف سقوط به انتظار ایستاده اند از بشار اسد گرفته تا خامنه ای که گمان باطل او بر این است که این شتر بر در خانه ی او نخواهد خوابید. در حالی که دیکتاتوری چونان او از هرکدام دیگر از هم پالکی هایش مستعدتر است به رفتن و بهتر است باور کند که به زودی آسیاب به نوبت برای او خواهد چرخید و روزگار ایرانیان از دوران مصیبت بار دیکتاتوری او به روزگار دیگر تغییر خواهد کرد و بر سر او همان خواهد آمد که بر سر قذافی ها و مبارک ها و بن علی ها آمد، که هیچکدام باور نمی کردند که از چنان میزانی از نفرت در گستره ملی برخوردار باشند.

دیکتاتورها اما تنها به هنگام سقوط است که می فهمند روزگار ستم و سیطره شان به پایان رسیده است.

سال ۲۰۱۱ از این منظر سال بیداری و بر پاخیزی آدمی بود و سالی که در یاد تاریخ به همین معنا خواهد ماند. امیدواریم سال ۲۰۱۲ هم سالی در راستای سود انسان و بهبود جهان جلوه کند.

 برایتان سالی سرشار از شادی و سلامت آرزو داریم و امیدواریم سال ۲۰۱۲ برای همه ی مردمان جهان و برای ایرانیان سالی پرخیر و برکت باشد و مردم ما از بخت رهائی از دیکتاتوری برخوردار شوند.

تونس، مصر، لیبی، سوریه، تظاهرات علیه وال استریت و ... همه دنیا را به جنبش انداخت