یادآور جنگ عراق، بار دیگر شاهدیم که جنگ طلبان بر طبل جنگ می کوبند. گویی که ویرانی و آشفتگی افغانستان، عراق و لیبی کافی نبوده، این بار ایران هدف حمله قرار گرفته است. ماشین تبلیغات جنگ، یک نفس اذهان عمومی در غرب را نسبت به “خطری” که گویا جهان را تهدید می کند، و باید بلافاصله از طریق حمله نظامی متوقف شود، آماده می کند.

طنز تلخ این است که جمهوری اسلامی ایران نیز که در نتیجه دهه ها سرکوب سیاسی، فساد و بیکفایتی مشروعیت خود را از دست داده، محتاج جنگی است تا به واسطه آن مخالفان را کامل ساکت کند و به گسترش و قوی کردن ساختار امنیتی سپاهی و بنیادگرایی شیعی بپردازد.

مبلغان جنگ بخصوص گروههای طرفدار اسرائیل، ناتوان از درک این واقعیت، در توجیه جنگ حتا به دروغهای تاریخی متوسل می شوند. برای نمونه اخیرا پوستری توسط یکی از گروههای طرفدار اسرائیل منتشر شد و یکی از روزنامههای دانشجویی دانشگاه یورک نیز آن را منتشر کرد.

این پوستر با عطف به قصه ی “استر” که در تورات آمده، به پادشاه ایرانی دوران باستان اشاره دارد که گویا دستور قتل عام یهودیها را صادر کرده، و آن را به گفته های ضد اسرائیلی رئیس جمهور کنونی جمهوری اسلامی محمود احمدینژاد ربط داده است. عنوان پوستر «بدون تاج،‌‌ همان دستور کار» است.

اظهارنظرهای بی پایه و نفرت انگیز احمدینژاد، که توسط ایرانیهای داخل و خارج از کشور بارها محکوم شده است، به کنار. اما شرم آور است که این سازمان “حقوق بشری” طرفدار اسرائیل به طرز گمراه کننده ای سعی کرده که بین حال و گذشته ی خیالی رابطهای ایجاد کند تا نشان دهد که ایران گویا به طور تاریخی ضد یهود بوده است. در اینجا ما نمیخواهیم به بحث اعتبار تاریخی داستان استر بپردازیم، اما آنچه مورد تعجب ماست این است که حتا این قصه نیز به شکل گمراه کننده ای عنوان شده است. بر اساس داستان تورات، مقامی که سعی داشته پادشاه را قانع کند تا یهودیان را کشتار کند، پس از فاش شدن توطئهاش، خود بر اساس حکم پادشاه اعدام می شود. (کتاب استر ۳:۸ و ۷:۱۰ )

اگر این سازمان میخواست به وقایع تاریخی استناد کند چرا به واقعیت بسیار روشنتر و مهم تر تاریخی کورش که تورات از وی بیش از ۳۲ بار نام برده و وی را حامی و ناجی یهودیان دانسته، اشاره نکرده است.(کتاب ایزایا ۴۴:۲۸ و ۱۳:۴۵)

واقعه پایان اسارت یهودیها توسط کورش و دستور وی به بازگرداندن یهودیان به سرزمینشان و کمک به بازسازی جامعه یهودی، یک واقعه تاریخی شناخته شده است.

واضح است که اگر این سازمان به این واقعه تاریخی اشاره میکرد نمیتوانست این تصویر تخیلی از ایرانیان را که گویی نسل اندر نسل ضد یهودی بوده اند و در نتیجه مستحق بمباران شدن هستند، ارائه دهد. مایه تاسف بیشتر ما این است که یک نشریه دانشجویی در دانشگاه ما بدون بررسی صحت وقایع تاریخی هر آنچه به دستش میرسد منتشر می کند.

  خطری جدی رژیم اسلامی ایران متوجه زنان، جوانان، کارگران و کارمندان و روشن فکران ایران است که تحت نظام وحشیانه و واپسگرا رنج میبرند. جنگ و حمله اسرائیلی آمریکایی تنها به نابودی تمام شانسهای موجود مردم ایران برای مقابله و به چالش کشیدن حکومت میانجامد. نیازی نیست که به تاثیر ویران کننده جنگ بر ایران و کل منطقه خاورمیانه که شامل اسرائیل نیز هست، اشاره کنیم.

 

انجمن ایرانی حقوق بشر دانشگاه یورک

 

http://www.bnaibrith.ca/

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3303.htm.