شهروند ـ پنجشنبه ۱۲ اپریل ۲۰۱۲، ده ها تن از ایرانیان از گروه ها و احزاب مختلف سیاسی، از جمله سکولارهای سبز تورنتو، ندای صلح و آزادی، چریک های فدایی خلق، حزب کمونیست کارگری ایران ، حزب اتحاد کمونیست کارگری، مشروطه خواهان، کمیته بین المللی علیه سنگسار و مجاهدین خلق ایران  با در دست داشتن پرچم و پلاکاردهایی در پیاده روی مسجد جامع ایرانیان در خیابان بی ویو اجتماع کردند و با سر دادن شعار علیه سخنرانی برگزارشده در این مسجد اعتراض کردند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری، که اعضایش در این تظاهرات شرکت داشتند، در بیانیه ای که به این منظور با عنوان”کانادا جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست!” صادر کرده، این مرکز را وابسته به رژیم جمهوری اسلامی خوانده، و نوشته، رژیمی که در ایران مردم را سرکوب می کند و به اعدام و سنگسار و پر کردن زندان ها از زندانیان سیاسی مشغول است و با عدم پرداخت حقوق کارگران و زحمتکشان سفره های آنان را خالی تر از همیشه کرده است، “با برپایی کنفرانس های مذهبی و فستیوال های هنری” می خواهد به عمر خود بیفزاید.

تظاهرات مقابل مسجد جامع ایرانیان در تورنتو

در این بیانیه همچنین آمده است: اینها عمرشان به سر آمده است. مردم حکم به سرنگونی شان داده اند…. تظاهرات قدرتمند و کوبنده به این جماعت نشان داد که مردم جان به لب رسیده، حضور رژیم و عوامل ریز و درشتش را در هیچ جا و تحت هیچ عنوانی تحمل نخواهند کرد و رژیم و حامیان آن، از زیر اعتراضات و افشاگری های آزادیخواهان در امان نخواهد بود.

تظاهرکنندگان شعار می دادند “مرگ بر رژیم اسلامی”، “زنده باد آزادی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد”. مرگ بر رژیم اسلامی”، “مزدور برو گمشو”، “زنده باد آزادی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد – جمهوری اسلامی نابود باید گردد”  اینها عمرشان به سر آمده است. مردم حکم به سرنگونی شان داده اند.

گفتنی ست فراخوانی این تظاهرات را حزب کمونیست کارگری ایران داده بود که سایر گروه ها به آن پیوستند.

چند اتوموبیل پلیس در مقابل مسجد پارک شده بود، ولی پلیس ها  تنها ناظر تظاهرات بودند و عملا دخالتی نکردند.