شماره ۱۲۱۲ ـ پنجشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹

اینجا کجاست؟

که،
نه جوانه‌ها فرصتِ برگ شدن دارند؛
نه نوجوان‌ها فرصت به جوانی رسیدن دارند؛
نه مادران فرصت به سوگ نشستن،
و نه کرکس‌ها. . .
فرصتِ مردارخواری!

اینجا،
هـر گلی که می‌روید
ـ اگر بروید ـ
گلوله‌ای به پیشبازش می ‌شتابد!

پرنده ‌ها کجا رفتند؟
چه شگفت! غریو کلاغ هم نمی شنوی؛
از مُرغوای جغد هم حتّا خبری نیست !

اینجا، خانه‌ها ویران،

کاشانه‌ها گسسته،

و از شمع و چراغ، نشانی نه؛
که . . .
تا انفجار خمپاره هست،
چه نیازی به چراغ ؟

اینجا فلسطین است!