روز چهارشنبه دوم می ۲۰۱۲، کنگره ایرانیان کانادا در رابطه با بسته شدن بخش صدور ویزای سفارت کانادا در تهران بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه، که نسخه ای از آن به دفتر شهروند ارسال شده، آمده است: کنگره ایرانیان کانادا (آی سی سی) از بسته شدن دفتر صدور ویزای دولت کانادا در تهران آگاه است. آی سی سی در حال مشاوره با کارشناسان مهاجرت، اعضای جامعه و دولت است تا پیامدهای ناشی از این تعطیلی را بهتر درک کند.

ما قویاً بر این باوریم که تصمیمات دولت کانادا که بر ایرانی ـ کانادایی ها و بستگانشان تأثیر می گذارد، بایستی تنها پس از مشورت مناسب با جامعه ی ایرانی ـ کانادایی گرفته شود. به علاوه معتقدیم که چنین تصمیماتی نبایستی باری اضافی بر ایرانیانی که مایلند به دیدار خانواده هایشان در کانادا بیایند و یا مهاجرت کنند، تحمیل کند.

کنگره ایرانیان کانادا بر نظارت و بررسی این موضوع ادامه خواهد داد و اقدامات مناسب را انجام خواهد داد و جامعه ی ایرانی ـ کانادایی را در جریان پیشرفت امور قرار خواهیم داد.