از خوانندگان

 مادر افتخار جهان

مادر، ای آیت لطف یزدان

مادر ای قبله گاه دل و جان

مادرا، جلوه گاه خدایی

بهر نوباوگانت پناهی

مادرا، بس چه شب ها نخفتی

لای لائی برایم بگفتی

لای لائی تو بود شیرین

داستانی ز ایام دیرین

مادرا، من کنون مادر هستم

هم چو تو صاحب گوهر هستم

مادرا، افتخار جهانی

بهر نوباوگانت پناهی

دوبیتی های عاشقانه

دلم شیدای آن چشم سیه شد

که عمری در ره عشقش تبه شد

سفر کردم که از یادش گریزم

ز راه دیگری آمد شبح شد

***

زمستان دلم سرد است همیشه

دل نادان به کین همراه همیشه

نه عشقی نه کلام مهربانی

دلم تنها، دلم تنها همیشه

***

میازارم از این بیش و از این بیش

نویسم تا شوم فارغ ز تشویش

پیام دل دهم با بید مجنون

شود آواره تر مجنون از این بیش