vafa

آشتی با حیوانات 

تا چند روز دیگر کریسمس، روز تولد حضرت عیسی فرا می رسد، روزی که میلیون ها مسیحی آن را در سراسر جهان جشن می گیرند و با جشن و چراغانی بر تعلیمات او مهر تأیید می زنند. با تبریک این روز به مسیحیان سراسر جهان و به ویژه هموطنان مسیحی مان، آن را بهانه ای قرار می دهیم تا چند کلام از رابطه و تأثیر مذاهب با حیوانات سخن بگوییم.

«دین همه اش درباره ی اعتقادات و باورهاست ـ عقیده درباره ی آفرینش، هدف از زندگی، سرنوشت، زندگی و عشق. این اعتقادات زندگی معتقدان را شکل می دهد و همه جنبه های حیات آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله رفتارهای روزمره آنها را. جنبش حمایت از حیوانات برای ایجاد تغییر در سیستم های اعتقادی مردم راجع به حیوانات و شکل دادن به آنها به وجود آمده است. بنابراین، این جنبش ها عقیده دارند که دین نقش مهمی در حرکت های حمایت از حیوانات دارد. دین می تواند نگرش مردم را نسبت به حیوانات و نحوه ی رفتار با آنها به شکل مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهد، و همچنین می تواند برای حمایت از آرمان حمایت از حیوانات مورد استفاده قرار گیرد.» (WSPA)

عیسی بر عشق و صلح تاکید داشت، اما به طور کلی مسیحیت متداول، مانند سایر ادیان، نسبت به حیوانات دلسوز نبوده و آنها نیز مثل پیروان ادیان دیگر فکر می کنند حیوانات برای آن خلق شده اند که بشر از آنها استفاده کند. اما در همه ادیان، هستند رهبرانی که دوست و حامی حیوانات بوده و احترام به همه هستی را تشویق و توصیه می کنند. سِنت فرانسیس آسیسی قدیسی است که در سنت های مسیحی دوست و حامی حیوانات محسوب می شود:

«اگر افرادی در میان شما هستند که بعضی از مخلوقات خداوند را شایسته آن نمی دانند که در پناه رحم و دلسوزی آنها قرار گیرند، پس شما در میان خود کسانی را خواهید داشت که با همنوعان خود چنین خواهند کرد.» (سِنت فرانسیس آسیسی)

در سال های اخیر، جنبش حمایت از حیوانات در میدان سیاست به موفقیت های زیادی دست یافته است، اما میزان این پیشرفت در حوزه دین زیاد نبوده و ادیان همچنان حیوانات را مورد غفلت قرار داده و در مقابل ظلمی که به آنها می شود سکوت اختیار کرده اند. برای شکستن این سکوت:

۱ـ با روحانی، کشیش و … مسجد، کلیسا و … محل خود صحبت کنید و از او بخواهید هنگام موعظه، مراقبت و مهربانی به حیوانات را به مردم توصیه کند.

۲ـ از کسانی که برنامه های دینی آنها در رادیو و تلویزیون مورد توجه است و یا ستون های پر خواننده ای در رسانه های چاپی دارند خواهش کنید تا از لزوم احساس مسئولیت نسبت به حیوانات و مهربانی کردن به آنها سخن بگویند.

۳ـ در گردهمایی های مذهبی نظیر: کلاس های روز یکشنبه کلیسا برای مسیحیان یا سفرهای مذهبی و مجالس دعا برای مسلمانان و غیره از خطیب مجلس خواهش کنید چند دقیقه ای را به لزوم حمایت از حیوانات و توجه به مشکلات آنها اختصاص دهد.

۴ـ با مراجعه به مراجع و مسئولان مذهبی سعی کنید توجه آنها را به موضوع جلب کرده و آنها را به صدور احکامی در رابطه با رعایت حقوق حیوانات و جلوگیری از ظلم نسبت به آنها تشویق نمایند.

* دوستداران وفا، گروهی هستند در تورنتو متشکل از حامیان و داوطلبان “پناهگاه حیوانات وفا” که در ایران (هشتگرد ـ جاده قزوین)، نگهداری از سگ های بی سرپناه را برعهده دارد.

Facebook:Vafa Animal Shelter

 www.cal.ir