شهروند ۱۲۴۱ پنجشنبه ۶ آگوست ۲۰۰۹
این روزها شهید

نامی یگانه نیست نام خاص

نامی است عام

نامی است مانند نامها که به خود می نهند عوام

نام برادران تو و خواهران من

نامی ز شاهنامه

امامان

حتی پیامبران

سیمای این شهیدان

چون نقش سکه نیست

از پرده های فاخر نقاشی

می لغزد

از آب و رنگ و روغن

می گریزد

و طرح صادقانه این چهره را فقط

بر سنگفرش خون

آری نوار خون می ریزد