شهروند ۱۲۴۹ پنجشنبه ۱ اکتبر ۲۰۰۹
کتاب جدید سعید هنرمند منتشر شد

گزارشی بر داستان و داستان­نویسی عنوان کتاب جدید سعید هنرمند است که در ۲۶۵ صفحه توسط انتشارات جوان کانادا منتشر شده است. کتاب شامل یک پیشگفتار و نُه جستار است که همه درباره­ ی تئوری ­های داستان نویسی یا بررسی چند رمان معروف است. برخی از این جستارها پیشتر در نشریات چاپ شده­ اند، اما به دلیل همخوانی موضوعی در کنار برخی جستارهای جدید دوباره چاپ شده ­اند. کتاب را به ­لحاظ موضوعی می­توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست شامل جستارهایی است مربوط به تئوری ­های ادبی. جستار نخست به مقایسه ­ی تئوری کهن هندی احساسات پرداخته که در این روزها در غرب اقبال فراوانی یافته است. اگر تئوری بوطیقای ارسطو پایه ­ای بوده است برای بررسی ساختاری داستان، تفکری که در نیمه­ی دوم قرن بیستم توسط ساختارگرایان گسترش یافت؛ تئوری هندی گرایش دارد که داستان را بر پایه ­ی انگیزش­ های حسی ­اش بررسی کند. سعید هنرمند تئوری هندی را در یک بررسی مقایسه ­ای مطرح می­کند و مبانی آن را با نمونه­ هایی در ادبیات کهن و معاصر نشان می ­دهد. در ادامه­ ی همین بحث در جستار دوم به ارتباط زبان با روایت می­ پردازد. در اینجا به مسئله­ ی شکل گرفتن و ذخیره­ ی احساس ­ها در روایت می ­پردازد و اینکه روایت از این طریق ابزار تولید معنا می ­شود. نویسنده در دو جستار بعد به بررسی پی­ ساخت (plot) می­ پردازد و یک جستار هم درباره ­ی تاثیر گفتمان مدرنیسم بر ساختار رمان های معاصر فارسی دارد.

در بخش دوم نویسنده به بررسی چهار رمان مشهور غربی و ایرانی می پردازد. هدف از این کار بیشتر ارائه­ ی رویکردهای مختلف در بررسی است تا نقد خود این رمان­ ها. در این بررسی ­ها هر رمان با پس ­متن­ های روایی ­اش به مقایسه گذارده شده است. نویسنده در دو جستار نخست این بخش به بررسی دو رمان آمریکایی خشم و هیاهو و موش­ها و آدم­ها می ­پردازد و در دو نوشته­ ی بعد به بررسی کارهای گلشیری و دولت ­آبادی می ­نشیند. در دو نوشته­ ی آخر رمان ­های اصلی این دو نویسنده، یعنی شازده احتجاب و کلیدر محور اصلی بحث هستند، اما کارهای دیگر آنها به ­ویژه در یک چارچوب تاریخی به بحث گذارده شده ­اند.


احساسات و کنشگرها ابزارهای مهم شناخت در روایت؛

ارتباط دو سویه ­ی زبان و روایت؛

پی­ ساخت در داستان؛

تاثیر‏ گفتمان عقب ‌ماندگى/ تجدد در ساخت داستان هاى معاصر فارسی؛

چرا پی ساخت، روایت، داستان؟ توضیح چند اصطلاح؛

خشم و هیاهو، درک متفاوت از زمان: شگردی مهم در شکل ­گیری خشم و هیاهو؛

موش‏ ها ‌و ‌‌آدم ‌ها: قابیل‌ ها ‌و ‌‌هابیل‌ ها؛

گلشیری در برخورد با گفتمان اصلی و بن‌ مایه‌ های داستان‌های فارسی؛

واقعیت عریان: نگرشی متفاوت به واقعیت؛

مطالب مختلف کتاب را تشکیل می دهند.


برای تهیه­ ی این کتاب با کتابفروشی سرای بامداد در تورنتو با نشانی

http://www.sbamdad.com/node/498 یا

چاپخانه ­ی کمپس (Campus Printing) با شماره ۱-۶۱۴-۲۶۱-۷۹۹۱ تماس بگیرید.