روز سه شنبه ۱۳ ماه می  در حضور شهردار مارکام، دکتر مریدی نماینده ریچموندهیل  در مجلس انتاریو، و مقامهای بیمارستان "استاف ویل" اسکاربورو و رسانه های جمعی از مدیران کمپانی ساختمان سازی "تایمز گروپ" به خاطر اهدای چک نیم میلیون دلاری به این بیمارستان سپاسگزاری شد
شهروند  ۱۱۷۸ ـ ۲۲ می ۱۳۸۷


 

شهروند: روز سه شنبه ۱۳ ماه می  در حضور شهردار مارکام، دکتر مریدی نماینده ریچموندهیل  در مجلس انتاریو، و مقامهای بیمارستان "استاف ویل" اسکاربورو و رسانه های جمعی از مدیران کمپانی ساختمان سازی "تایمز گروپ" به خاطر اهدای چک نیم میلیون دلاری به این بیمارستان سپاسگزاری شد. از سوی تایمز گروپ آقای مهندس سعید آقایی، آقای مهندس هاشم قدکی و آقای مهندس علی مسگرزاده حضور داشتند، مقامهای بیمارستان، شهردار مارکام و دکتر مریدی به نمایندگی از دولت و نخست وزیر انتاریو از کمک بزرگ این کمپانی موفق ایرانی به بیمارستان "استاف ویل" سپاسگزاری کردند.

در ادامه از تابلویی که در بیمارستان برای تشکر از کمپانی تایمز گروپ و کمک آنها به بیمارستان نصب شده بود توسط مدیران تایمز و شهردار مارکام پرده برداری شد.