روز جمعه چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۲ سیمناری بین المللی در پارلمان فرانسه در پاریس برگزارشد که موضوع آن “ایران در بستر قیام هاى بهار عربى”و” مسأله خلق های غیرفارس در ایران” بود. این سیمنار به همت پارلمان فرانسه ، انستیتو کرد پاریس و حزب دموکرات کردستان ایران برگزارشد.

سمینار یادشده با سخنان پوریا امیرشاهى عضو پارلمان فرانسه و دبیر اول انجمن حقوق بشر حزب سوسیالیست فرانسه آغاز گردید. او گفت وضع تحولات کنونى جهان عرب بسى پیچیده تر از آن چیزى است که در رسانه ها منعکس می شود. وى افزود جنبش سبز ایران نقطه عزیمت بهار عربى بود، روابط جهانى تغییر یافته و اکنون دوران بازگشت مردم به صحنه روابط جهانى است و وظیفه اخلاقى ما ترقى خواهان اروپاست که از این جنبش پشتیبانى کنیم.

پانل اول به ریاست حمید بوزارسلان، پژوهشگر ارشد عالى علوم اجتماعى پاریس تشکیل شد. در این پانل افراد زیر سخنرانى کردند:

هاشم احمد زاده، استاد مسایل خاورمیانه دانشگاه”اکستر” بریتانیا، استفان دوانیه و خانم مارى لادیه پژوهشگران ارشد مرکز ملى پژوهش هاى  فرانسه و نورى یاشیل یورد، استاد علوم سیاسى دانشگاه آنکارا.  اینان جنبه هاى مختلف چالش هاى اتنیکى و قومى در ایران را بررسى کردند. ژیل ریو درباره دینامیسم نیروهاى اتنیکى و پیرامون و نیروهاى مرکز در ایران به تفصیل سخن گفت.

وى اشاره کرد که در سال هاى اخیر، جنبشهاى زنان و همانند آن در ایران رو به ضعف گذاشته اما جنبش هاى اتنیکى و قومى در ایران قوی تر شده اند. ژیل ریو تأکید کرد شهرها و استانهاى مناطق پیرامونى یعنى ملیت هاى غیر فارس به طور جدى وارد جنبش سبز نشده اند. او افزود فارس ها در ایران کمتر از نصف جمعیت کشور را تشکیل مى دهند.

نورى یاشیل یورد با اشاره به پایان دوره طلایى میان ایران و ترکیه گفت اکنون روابط میان این دو کشور تنش آمیز و آکنده از تعارض است. او افزود در دوران بهار عربى موضع ترکیه در طرفدارى از سنى ها و کشورهاى غربى بوده و در تقابل با سیاست هاى ایران بوده است و این امر بعد از ده سال دوران طلائى میان دو کشور رخ مى دهد.

در پانل دوم به ریاست کندال نزان رئیس انستیتو کرد پاریس برگزار شد. متأسفانه در خبر پیشین نام برنارد لوى به اشتباه به جاى نام کندال نزان ذکر شده بود. کندال نزان در سخنان آغازین خود، عموما درباره ایران فقط از مسأله هسته اى صحبت به میان مى آید ما در اینجا می خواهیم به وضعیت و نقض حقوق بشر در میان ملیتهاى ایران بپردازیم.

سخنران اول این پانل ، ناصر بلیده اى دبیر کل حزب مردم بلوچستان درباره نادیده گرفتن اخبار ملت بلوچ سخن راند و گفت در هفته گذشته نه بلوچ به اعدام محکوم شدند اما هیچ رسانه فارسى درباره آنها صحبتى نکرد و اگر اینان تهرانى مى بودند همه رسانه ها و سازمان هاى مردم نهاد براى دفاع از آنها بسیج می شدند. وى تأکید کرد اگر ایران تکثر ملى و پلورالیسم اتنیکى را به رسمیت نشناسد در ایران وضعیتى به مراتب بدتر از سوریه یا یوگسلاوى قرار خواهد گرفت. بلیده اى درباره تنگدستى و محرومیت ملت بلوچ به تفصیل سخن راند.

سخن ران دوم این پانل، هدایت سلطان زاده، عضو کمیته اجرائى جنبش فدرال- دمکراتیک آذربایجان بود. او گفت چیزى به نام ملت ایران وجود ندارد بلکه ایران موزائیکى از چندین ملیت است و اساسا نمى توان در ایران بدو

یوسف عزیزی بنی طرف، هدایت سلطانزاده، مصطفی هجری، ناصر بلیده ای شرکت کنندگان در پنل بودند

ن پرداختن به مسأله ملیتها درباره دموکراسى صحبت کرد. وى با اشاره به زلزله اخیر آذربایجان تأکید کرد که رژیم  حتى مانع از حضور و فعالیت امدادگرها در منطقه زلزله زده شده بود. سلطان زاده گفت فاجعه جمهورى اسلامى براى ملل ایران به نحوى است که حتى مداخله خارجى هم نمى تواند بدتر از آن باشد.

 سپس مصطفى هجرى دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران با اشاره به استمرار به مبارزه دکتر صادق شرفکندى دبیر کل سابق این حزب،تأکید کرد تروریسم جزء لاینفک رژیم جمهورى اسلامى ایران است. مبارزه براى ایران دموکراتیک، سکولار و فدرال ادامه دارد.

 

کریم عبدیان مشاور ارشد حزب تضامن دموکراتیک اهواز گفت: وقتى سخن از ایران به میان مى آید این سؤال مطرح می شود که کشورى چون ایران با این همه منابع انسانى چرا از لحاظ توسعه سیاسى عقب مانده است و همیشه گرفتار دیکتاتورى بوده است. وى درباره ممنوعیت زبان عربى براى خلق عرب و اجبار به استفاده زبان فارسى اشاره کرد و از مبارزات مردم عرب، آزادى و برقرارى دموکراسى در درون ایران سخن گفت. عبدیان تأکید کرد ایران یک کشور چند ملیتى، چند زبانه و چند فرهنگى است و اما طى نود سال گذشته تنها یکى از ملل غلبه فرهنگى و زبانى و سیاسى داشته است. او با اشاره به درصد بالاى بیسوادى در میان مردم عرب بویژه زنان تأکید کرد که زبان و فرهنگ این مردم به واسطه حکومت مرکزى در معرض نابودى است. کریم عبدیان با اشاره به ممنوعیت از نام هاى عربى براى نوزادان عرب و فقر و محرومیت مردم عرب، خواهان برقرارى نظام فدرال در ایران شد. وى با تأکید بر عدم امکان ادامه وضعیت موجود هرگونه راه حل سیاسى در آینده باید منعکس کننده این تکثر ملى و زبانى و فرهنگى باشد.

سخنران  پایانى یوسف عزیزى بنى طرف، دبیر کانون مبارزه با نژاد پرستى و عرب ستیزى در ایران بود که ایشان اشاره کرد ۶ تا ۸ درصد جمعیت ایران عرب هستند. وى با قرائت مطالبات ۱۲ ماده اى مردم عرب که به دولت موقت مهدى بازرگان ارائه شده بود گفت مردم ما در سال ۵۸ خواهان خودمختارى براى اقلیم عربستان در چارچوب ایران بودند که متأسفانه با عکس العمل خشونت آمیز حکومت مرکزى روبرو شدند و در ۹ خرداد ۵۸ سرکوب گشتند. در آن مطالبات درخواست شده بود تا ملت عرب در قانون اساسى ایران به رسمیت شناخته شود. ایشان با اشاره به بى عدالتى و نابرابرى ها و تبعیض نژادى علیه مردم عرب در ایران تأکید کرد که برقرارى نظام فدرال، راه حل مسأله مردم عرب و سایر ملیتهاى ایران است. وى به انحراف رودخانه هاى کارون و دز به سایر استانها اشاره و تأکید کرد که بر اثر سیاستهاى نابخردانه حکومت مرکزى، اهواز آلوده ترین شهر جهان شده است و رودخانه ها و باتلاقها رو به خشکى مى روند. او همچنین به تغییر نام استان عربستان به خوزستان و سایر شهرها، محله ها و خیابانها به فارسى اشاره کرد و خواستار بازگشت به این نام هاى تاریخى عربى شد.

بنى طرف بر قیامهاى مردم عرب بویژه خیزش سال ۲۰۰۵ تأکید کرد. وى گفت که این مردم همه ساله سالگرد این قیام را گرامى می دارند و شمارى از فرزندان این ملت اعدام شده و شمارى دیگر در صف اعدام قرار دارند، هم چنین برخى از آنان زیر شکنجه کشته شده اند.