شهروند- علی شریفیان: این هفته اداره آمار اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ بر اساس آمارهای به دست آمده درآمد متوسط یک درصدی های کانادا به نسبت سال ۲۰۱۲ به میزان ۵۶۰۰ دلار افزایش یافته و به ۴۵۴ هزار و ۸۰۰ دلار رسیدRICHEST-CANADIANS-.

یک درصدی ها از این مبلغ بر حسب فرمول کنونی ۱۵۱ هزار و ۹۰۰ دلار مالیات بر درآمد داده اند. درآمد بقیه کانادایی هایی که در رده یک درصدی ها قرار نمی گیرند و بویژه در رده های پائین تر هستند تغییری محسوسی نکرده است.

در میان استانها، انتاریو بیشترین تعداد یک درصدی را در خود جای داده است. زنان حدود ۳۰ درصد یک درصدی را تشکیل می دهند. برای قرار گرفتن در رده یک درصدی ها باید حداقل ۲۲۲ هزار دلار در سال درآمد داشت. برای پنج درصدی شدن باید ۱۱۵ هزار و ۷۰۰ دلار و برای قرار گرفتن در رده ده درصدی ها درآمد باید ۸۹ هزار و ۲۰۰ دلار باشد.

در سال ۲۰۱۳ درصد و تعداد زنانی که به یک درصدی ها پیوسته اند، افزوده شده اند. در سال ۱۹۸۳ در ازای هر زن ۸/۸ مرد یک درصدی بود و در سال ۲۰۱۳ به ازای هر زن ۶/۳ مرد یک درصدی بوده اند.