چرا امسال سال محرومیت کودکان از آموزش است؟

چرا توده های تهی دست مردم قادر نیستند فرزندان دلبندشان را به مدرسه بفرستند تا آن ها بتوانند حداقل آموزش لازم را برای سیر کردن شکم شان در آینده به دست آورند؟

امسال، همه چیز حکایت از محرومیت بسیار بیشتر کودکان نسبت به سال های پیش دارد؛ کودکان خانواده های تهی دست جامعه ما، نه تنها از گرسنگی بیشتر در اثر گرانی سرسام آور کنونی رنج می برند؛ نه تنها از بهداشت و پوشش نامناسب تر برخوردارند، نه تنها از سرپرستی های لازم که باید تعادل جسم و جان شان را برقرار کند بیش از پیش محرومند؛ بلکه در اندازه های میلیونی دچار محرومیت از آموزش ابتدائی نیز شده اند.

در سایه ی سیاست های نابکارانه ی جمهوری اسلامی، در سایه ی ایجاد تشنج جهانی بر سر مساله اتمی و به خاطر چپاول هرچه بیشتر منابع حیاتی مردم ایران کودکان بیش از همه آسیب می بینند. امسال حدود سه تا چهار میلیون کودک نسبت به سال گذشته کمتر برای ورود به مدرسه نام نویسی کرده اند.

کودکان مردم تهی دست جامعه ما، ناچارند بخشی از بار آسیب سیاست های ستمگرانه رژیم را بر دوش بکشند. آنان ناچارند حتی از آموزش خواندن و نوشتن نیز محروم شوند و بخشی به کودکان کار بپیوندند تا مادر و پدرشان بتوانند شکم خانواده را سیر کند.

در کنار این ها، مصیبت های دیگری نیز سهم کودکان است؛

کودکان افغان که مادر و پدرشان کارت اقامت نگرفته اند و یا در خطر اخراج از ایران و یا تحت تعقیب قانونی به خاطر اقامت غیرمجاز هستند نیز در کنار کودکان مردم تهی دست ایران از آموزش محرومند.

افزون بر این، سیستم آموزشی حاکم، فشار دیگری بر کودکان وارد می آورد و آن ها را از آموزش به زبانی که با آن سخن می گویند محروم می کند و اجبارا باید به زبان رسمی بیاموزند؛ این آموزش اجباری به زبانی ناآشنا در سنین ابتدائی تحصیل، بار گرانی بر ذهنیت کودکان اقلیت های ملی غیرفارس زبان است و آنان را در ابعاد بزرگی از آموزش بیزار می کند.

و سر آخر، واداشتن کودکان به آموزش گفتارهای مسلط دینی و انباشتن ذهن آن ها از روایت های خاص از زندگی و جهان و پدیدار هستی نیز، حکایتی یک سویه و فشار غیرانسانی بر کودکان است که آینده ذهنیت کنکاشگر آنان را در خطر قرار می دهد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، این ستم و سلطۀ تبه کارانه جمهوری اسلامی را افشاء و محکوم می کند و از مردم می خواهد در برابر این سیاست و مناسبات غیرانسانی به اعتراض برخیزند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

آغاز سال تحصیلی ۲-۱۳۹۱