درآمد

چپ ایران، جریان تاریخی و ریشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاریخی کشور و طرد استبداد و برای پیشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کرده است. با وجود مبارزات پیگیر، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، نیروهای چپ به دلایل مختلف از جمله پیروی از سیستم فکری مسلط بر جنبش کمونیستی و به جهت پراکندگی، قادر نشده است در تحولات سیاسی کشور و دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور نقش برجسته ایفاء کند.

امروز وجود تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور به یک امر ضرور تبدیل شده است. چپ پراکنده نمی تواند به این ضرورت پاسخ گوید. ما نیازمند چپی هستیم که امر آزادی و عدالت اجتماعی را به هم پیوند دهد، از حقوق بشر دفاع کند و این باور را اشاعه دهد که سوسیالیسم بدون دمکراسی شدنی نیست.

سه جریان چپ ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران ـ به سهم خود برای پاسخ به این ضرورت، حدود چهار سال است که وارد روند گفتگو و همکاری شده اند تا گام  نخستین را برای “شکل دهی چپ بزرگ” بردارند و زمینه را برای مشارکت هرچه وسیعتر سازمان ها و فعالین چپ برای برداشتن گام های بعدی آماده سازند.

در این روند:

١. جلسات متعدد با شرکت هیئت های نمایندگی سه سازمان برای دستیابی به پروژه مشترک، تدوین “خطوط مشترک” و “فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ” برگزار گردید.

٢. برنامه همکاری های سیاسی و نشست های مشترک پیش برده شد.

٣. کنفرانس مشترک با عنوان “ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ” برای آشنائی فعالین سیاسی با این پروژه برگزار گردید.

گرچه روند گفتگو و همکاری به دراز کشید و با مشکلاتی چند روبرو گردید، اما سرانجام تلاش های سه جریان به ثمر نشست و “فراخوان” تدوین و به تصویب ارگان های مسئول هر سه جریان رسید و برای انتشار آماده گردید.

اینک با انتشار “فراخوان”، پروژه شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ وارد مرحله جدیدی شده، از محدوه سه جریان بیرون آمده و به حیطه وسیعتری گام می گذارد. برای فراهم آوردن امکان مراجعه و مشارکت سازمان‏ها، احزاب و فعالین چپ، آدرس ایمیل برای تماس در نظر گرفته شده و سایت “وحدت چپ” برای مشارکت و پیشبرد بحث ها طراحی گردیده است.

خواست ما این است که سازمان ها، احزاب، فعالین چپ در داخل و خارج از کشور و نسل جدید چپ به این فراخوان پاسخ مثبت دهند، در ترسیم نقشه راه برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ و در پیشبرد بحث های نظری، برنامه ای، اساسنامه ای و تدوین اسناد، فعالانه مشارکت ورزند تا آرزوی دیرینه وحدت چپ جامعه عمل پوشد.

فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ

ما سه جریان چپ ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران ـ بخشی از نیروی گسترده چپ ایران هستیم. ما با درک ضرورت‏های جامعه و برای غلبه بر پراکندگی چپ، تصمیم گرفتیم که در جهت فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای شکل‏دهی به یک تشکل بزرگ چپ با هم وارد گفتگو شویم.

خطوط مشترک

خطوط مشترک زیر زمینه‏ساز گفتگوی سه جریان می‏باشد:

۱. گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می‏داد.

۲. ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوند عمیقی دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.

۳. اعتقاد بر اینکه جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏رو هدف برنامه‏ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

خطوط راهنما

در این حرکت خطوط زیر راهنمای سه جریان می‏باشد:

۱. ما برآنیم که برای شکل‏گیری تشکل بزرگ چپ، لازم است که سازمان‏ها و احزاب و بیشترین فعالین چپ که در سازمان‏های سیاسی متشکل نیستند، در این روند مشارکت جویند.

۲. شکل گیری چنین تشکلی از یک‏سو نیازمند تبیین پایه های نظری، برنامه‏ای و تشکیلاتی است و از سوی دیگر پیشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزدیک.

۳. ما در گفتگوی مشترک به این دریافت رسیدیم که سه جریان نباید تنها در محدوده‌ خود وارد بحث‏های نظری، برنامه‏ای و اساسنامه‏ای شده و اسناد ضرور در این زمینه را تدوین نمایند و بعد از دیگران بخواهند که به این روند بپیوندند. به باور ما این امر لازم است با مشارکت سازمان‏ها و فعالین چپ که می‏خواهند در این روند مشارکت ورزند، به طور مشترک پی گرفته شود. لذا سه جریان تا کنون وارد این روند نشده‏اند.

۴. سه جریان متعهد می‏شوندکه همراه با جریان‏ها و فعالین چپ که به این حرکت می‏پیوندند، روند گفتگو پیرامون شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ را پیش ببرند.

۵. وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوین اسناد، لزوما به معنی تصمیم‏گیری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نیست، اما به معنی تعهد به مشارکت در این روند است. بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان‏ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت.

 همرزمان چپ و مبارزان راه سوسیالیسم!

ما، شما احزاب، سازمان‏ها و فعالین چپ را فرا می‏خوانیم که  تصمیم برای شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسیالیست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزید، در بحث و گفتگوی آغاز شده  و در تدوین اسناد نظری، برنامه‏ای و اساسنامه‏ای فعالانه حضور پیدا کنید و در تلاش برای پاسخ به نیاز جامعه ایران، طبقه کارگر و مزدبگیران و برای غلبه برپراکندگی چپ ایران نقش خود را ایفا نمائید.

ما بر این باوریم که راه دشوار و ناهمواری در مقابل ما قرار دارد. با این همه، الزامات جامعه ما، ضرورت دفاع از آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و منافع طبقه کارگر و مزدبگیران در مقابل سرمایه و قدرت حاکم و دستیابی به آماج‏های خود، ایجاب می‏کند که همه توان خود را برای شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ به کار گیریم و بر دشواری‏های راه غلبه کنیم.

امید است که شما به این فراخوان پاسخ مثبت دهید تا دست در دست هم بگذاریم و برای رسیدن به دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، تشکل بزرگ چپ را پی‏بریزیم.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

١۵ آبان ماه ١٣٩١ (۵ نوامبر ٢٠١٢)

آدرس سایت وحدت چپ

http://vahdatechap.com

آدرس تماس

                                                                                                             tamas@vahdatechap.info