شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸

جدول های جدید یارانه های ماهانه دولتی ولفر و بازنشستگی در ایالت انتاریو-کانادا

  

این اطلاعات برای ساکنان ایالت انتاریو در کانادا است و شاید برای دیگران هم (برای مقایسه) جالب باشد.

در کانادا همسر به معنای همسر عقدی و قانونی و یا کسی است که با او بدون ازدواج زندگی کرده یا می کند و در هر دو حالت شامل همجنس یا جنس مخالف است.

البته مقرریهای ماهانه ولفر (که نام جدیدشOntario Worksو یاOWاست و در ایران به آن خدمات رفاه و تامین اجتماعیمی گویند) به افراد یا والدین سالم و بیکار و یا کسانی که منتظر دریافت بیمه بیکاری و یا هر نوع مقرری دولتی دیگر هستند، به صورت چک یا واریز ماهانه به حساب بانکی شخص مربوطه پرداخت میشوند. این مقرری بسته به هر پرونده ممکن است که متغیر باشد. افراد بیمار یا ناتوان جسمی یا روحی میتوانند از مقرری بیشتر و با شرایط سهل تر و برای مدت طولانی تر دیگری به نامOntario Disability Program(ODSP)استفاده کنند که هزینه های اضافی بهداشتی و تغذیه ای و غیره را هم به صورت اضافی می پردازد (البته با تجویز پزشک خانوادگی و یا بنا به تقاضای کتبی شخص متقاضی…)

برنامهODSP (۱)شامل دو نوع کمک به شما است: مالی(Income Support) و پیدا کردن شغل(Employment Support).

مزایایODSPبسته به شرایط هر متقاضی متغیر است.

کسانیکه زیر پوشش این برنامه ها نیستند (و یا به صورت جزیی هستند) و در پایان سال دارای درآمد شغلی یا مشمول مالیات بالایی هستند می توانند برای کاهش پرداخت مالیات سالانه به دولت و دریافت سهمیه مالیاتیRefundبیشتری از دولت در زمان ارسال پرونده مالیاتی سالانه شان، از دو معافیت مالیاتی اضافی از کار افتادگی(Disability Tax Credit) وﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻌﻠولان(Caregiver Credit) برای خود یا افراد خانواده یا والدینشان (که با آنها زندگی می کنند و درآمدی ندارند یا درآمد ناچیزی دارند) استفاده کنند که تاثیر بسیار زیادی در کاهش بدهکاری مالیاتی سالانه و افزایش سایر مقرری های ماهانه (از جمله مقرری های فرزندان زیر ۱۸ ساله شان) دارد. اگر تا به حال از این کردیت ها استفاده نکرده اید با حسابدارتان مشورت و اقدام کنید. اینها کردیتهای فدرال (سراسر کانادا) هستند و معمولا میتوانید تا ۱۰ سال به عقب برگردید و از دولت فدرال کانادا تقاضای تصحیح پرونده های مالیاتی ۱۰ سال اخیرتان ـ در اینمورد ـ کنید. در کانادا یارانه های ولفر وODSPباید در فرمهای مالیاتی آخر سال دریافت کننده اش اعلام شوند، اما از مالیات معافند.


میزان مقرری ماهیانه Ontario Works

از اول دسامبر ۲۰۰۸(۲)

تعداد افراد خانواده                حداقل   حداکثر

یک نفر مجرد               ۵۸$     ۵۷۲$

تک والد با یک فرزند                ۳۶۰$   ۱۰۹۵$

تک والد با دو فرزند                 ۳۶۰$   ۱۲۷۵$

دو بزرگسال و یک کودک۴۲۹$   ۱۱۶۹$

دو بزرگسال و دو کودک  ۴۲۹$   ۱۳۷۱$

دو بزرگسال بدون کودک۴۲۹$   ۹۸۹$


مقرریهای سالمندان و بازنشسته ها

مقرری های سالمندان و بازنشسته ها شامل: از کارافتادگی (Disability Benefit)، بازنشستگی(RetirementPension)،  بازماندگان زیر یا بالای ۶۵ ساله(Survivors Benefit)، فرزندان بازماندگان، و پرداختی یکجا(Lumpsum) به بازماندگان شخص بازنشسته است و همگی بستگی دارند به تعداد سالهای اشتغال، سن بازنشسته، تعداد و مقدار کسورات بازنشستگی او . این مقرریها برای کل کانادا (بجز ایالت فرانسوی زبان کبک) یکسان است و ماهانه از طرف دولت فدرال کانادا به صورت چک یا واریز به حساب شخص ذینفع پرداخت میشوند.

سن بازنشستگی در کانادا از ۶۰ سالگی است. اگر در ۶۰ سالگی برای بازنشستگی اقدام کنید شامل دریافت یارانه های ماهانه کمتری میشوید ولی درخواست های از ۶۵ سالگی به بالا شامل دریافت یارانه کامل میشوند. مقرری های ماهانه بازنشستگی سالمندان (بجزSupplementها) در پایان هر سال مشمول مالیات میشوند.


نرخ های پرداخت حقوق بازنشستگی کانادا


Canada Pension Plan Payment Rates

Type of benefit

Average monthly benefit
(October 2008)

Maximum monthly
benefit
(۲۰۰۹)

Disability benefit

$۷۹۸.۰۲

$۱,۱۰۵.۹۹

Retirement pension (at age 65)

$۴۸۹.۷۲

$۹۰۸.۷۵

Survivors benefit (under age 65)

$۳۵۸.۶۲

$۵۰۶.۳۸

Survivors benefit (age 65 and over)

$۲۹۲.۲۵

$۵۴۵.۲۵

Children of disabled contributors benefit

$۲۰۸.۷۷

$۲۱۳.۹۹

Children of deceased contributors benefit

$۲۰۸.۷۷

$۲۱۳.۹۹

Combined survivors & retirement benefit (pension at age 65)

$۶۹۶.۶۳

$۹۰۸.۷۵

Combined survivors & disability benefit

$۹۳۷.۳۰

$۱,۱۰۵.۹۹

Death benefit (max lumpsum)

$۲,۲۴۳.۴۴

$۲,۵۰۰.۰۰


مقرری هایOld Ageسالمندان بالای ۶۵ سال، که حداقل ۱۰ سال (بعد از سن ۱۸ سالگی) ساکن کانادا بوده و سایر درآمدهای سالانه شان کمتر از حد معینی است. سالمندانی که حداقل ۲۰ سال یا بیشتر ساکن کانادا بوده اند حداکثر مقرری ماهانهOld Ageرا دریافت خواهند کرد و اگر در زمان دریافتش بیرون کانادا هم زندگی کنند مقرری شان قطع نخواهد شد و به حسابشان در آن کشور واریز خواهد شد. مقرری اضافی Income Supplement برای کسانیست که مقرری ماهانه بازنشستگی وOld Ageآنها کافی نیست و نیاز به یارانه بیشتری دارند. کسانیکه کل درآمد خالص سالانه شان بیشتر از ۶۶۳۳۵ دلار باشد باید مقداری یا تمام مقرریهایOld Ageرا به دولت پس بدهند (از چکهای ماهانهOld Ageبعدی شان کم خواهند کرد.)و سالمندانی که کل درآمد خالص سالانه شان مساوی یا بیشتر از ۱۰۷۶۹۲دلار باشد مستحق دریافت مقرری ماهانهOld Ageنخواهند بود.

Guaranteed Income Supplement-  GISبه دریافت کنندگانOld Ageکه هیچ نوع درآمد دیگری ندارند یا درآمد ناچیزی دارند پرداخت میشود.

Allowanceرا به همسران ۶۰ تا ۶۴ ساله سالمندانی کهOld Age و
GISمیگیرند میدهند.

Allowance for the Survivorرا به همسران کم درآمد ۶۰ تا ۶۴ ساله سالمندانی که فوت کرده اند میدهند.(۳)


نرخ پرداخت مزایای حمایتی سالمندان


OLD
AGE Security Benefit Payment Rates

January – March 2009

Type of Benefit

Recipient

Average monthly benefit (October 2008)

Maximum Monthly Benefit

Maximum Annual Income

Old Age Security Pension

All recipients

$۴۸۹.۸۳

$۵۱۶.۹۶

See note

Guaranteed Income Supplement

Single person

$۴۵۲.۰۴

$۶۵۲.۵۱

$۱۵,۶۷۲


Spouse of pensioner

$۲۸۴.۱۸

$۴۳۰.۹۰

$۲۰,۶۸۸

Spouse of non-pensioner

$۴۴۵.۴۴

$۶۵۲.۵۱

$۳۷,۵۸۴

Spouse of Allowance recipient

$۳۷۲.۱۸

$۴۳۰.۹۰

$۳۷,۵۸۴

Allowance

All recipients

$۳۹۱.۵۴

$۹۴۷.۸۶

$۲۸,۹۹۲

Allowance for the survivor

All recipients

$۵۸۷.۷۹

$۱,۰۵۰.۶۸

$۲۱,۱۲۰

Note

For Spouse of Allowance recipient, the Allowance stops being paid at $28,992 while the
GIS stops being paid at $37,584.


۱ـ وب سایت رسمیODSP

http://www.mcss.gov.on.ca/mcss/english/pillars/social/odsp

 ۲ـ منبع رسمی:

http://www.region.peel.on.ca/ow/facts

۳ـ منبع رسمی:

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/isp/oas/tabrates/tabmain.shtml
اکبر شیخ زاده ـ متخصص مالیاتی