شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹

کشتار بی رحمانه مردم غزه راه رسیدن بود به حاکمیت. انگار تشنه خونند جستجوگران قدرت. انگار سیراب نمی شود تمایلشان به کشتن هرگز و دستهایشان پاک نمی شود از خون هیچوقت. ویرانه های غزه گواه سبعیت آنهاست. گورستانهای آماس کرده. بیمارستانهای پر شده از زخمی های تا بن استخوان سوخته. خانواده های از هم پاشیده به خاک سپرده شده. چادرهای کوچک و بزرگ برپا شده در پای ویرانه ی خانه ها، آرزوها، خیالها. شبهای خاموش، تاریک بی نور، راههای بسته، بسته، بسته.

غزه قربانی انتخابات اسرائیل شد. قربانی قدرت. صحنه نمایش این قدرت پر است از صورتهای زخمی کوچک و بزرگ، سر بیرون آورده از دل خاک با دیدگان باز. پر است از کفن های کوچک و بزرگ در امتداد یک خط طویل و گره خورده در هر دو طرف آماده تدفین. صحنه نمایش این قدرت پر است از صورتهای پوشیده از اشک، کوچک و بزرگ. کز کرده در کنار ویرانه یک دیوار. تنها، در نبود دستی مهربان. صحنه نمایش این قدرت پر است از تانکهای خزنده به درون یک شهر بی دفاع. گذشتن آهن است از روی هر آنچه در سر راه اوست. نشانه گرفتن یک لبخند است. نشانه گرفتن یک دست است با تکه ای سنگ. متلاشی کردن یک بدن است. صحنه نمایش این قدرت پرواز هواپیماهای گسترده بال است بر فراز شهر. فرو ریختن انبوه ستاره های سوزان است در تشابه با آتش بازی جشنها و بعد مردم بی گناه. به آتش کشیدن انبار برنج، آرد، روغن و شیر است در دهن کجی به دهانهای باز مردم گرسنه. رد قوانین حاکم بر جوامع بشری است. تعارض با خواست سازمان نماینده مردم دنیا است. پس فرستادن کشتیهای حامل غذا و داروست در مقابل چشمان ناباور میلیونها انسان آزاده دنیا. انکار کردن حق دسترسی داشتن به غذا، آب و سرپناه است برای همه. کشتی ها نزدیک نشده به ساحل رانده می شوند با خشونت، با زور اسلحه و مردم در غزه از دست می دهند امیدشان را دوباره و قناعت می کنند به آنچه در امان مانده است از خشونت تانکها، هواپیماها و سربازان. مردم اسرائیل پای صندوق رای می روند تا انتخاب کنند بین یک قاتل و یک جانی و من باور نمی کنم که انسانها به این درجه از تنزل خود رسیده اند. باور نمی کنم که قتل عام صدها کودک را شهروندان اسرائیل تایید می کنند و خشونت تنها معیار انتخابشان است.

ابراهیم فرزندش را در راه رضای خدا به قربانگاه برد و رهبران اسرائیل زنان و کودکان غزه را. تاریخ هر دوی آنها را به آنچه سزاوارند به خاطر خواهد سپرد.

رای دادن به خشونت، به قتل عام، به ویرانگری عین ارتکاب این جنایات است.