شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹

برای رهبری و پیشبرد اهداف سازمان نیاز است هر مدیر خود را برای ریسکهای متفاوتی که وی و سازمان را از داخل و خارج تهدید میکند آماده سازد. این مساله مدیر را قادر میسازد تا از آثار زیانبار ریسکهای مختلف بکاهد.

اقدامات مشروحه زیر از اهم موارد است که میبایستی در دستور کار مدیران اجرایی قرار گیرد و میتوان آن را یک پروژه مدیریت ریسک ساده عنوان کرد:


 

۱ـ فکر و استراتژی حرکت قبل از برنامه ریزی


ـ عوامل مهمی که در این مرحله از یک مدیر انتظار میرود را میتوان اختصاص دادن زمان، نشان دادن علاقه، استمرار و وابستگی به کار دانست.

ـ از آموزش نبایستی غافل شد. از بخشی که مدیریتش را به عهده دارید آنقدر بیاموزید که هیچکس به اندازه شما از جزییات و روش کار اطلاع نداشته باشد.

ـ شرح وظایف هر شخص را به صورت مکتوب به وی ابلاغ نمایید و وظایف خود را برای گرفتن تایید مجدد برای مدیران بالایی سازمان بفرستید.

ـ مسئولیت و حیطه اختیارات خود را بار دیگر مطالعه و از نظر حقوقی و قضایی مسئولیت های بخش مدیریت خود را به خوبی بشناسید.

ـ با مدیران بالایی سازمان مشارکت و همفکری کنید.

ـ با مدیران هم طراز علاقه مندی خود را به حضور در تیم های همکاری نشان دهید.

ـ به استعدادهای موجود در بخش مدیریت خود توجه نشان داده تا همه بدانند که شما مدیر لایق و علاقه مندی هستید.

ـ حتما برای مسئولیتهای محول شده به شما و کارکنان شما اقدام به خرید” بیمه مسئولیت مدیران و کارکنان” نمایید که در صورت قرار گرفتن تحت تعقیب قانونی مصون باشید.


 

۲ـ حضور در جلسات مدیریت مهم است


ـ در بحث هایی که امکان مشارکت دارید حتما شرکت کنید و در تصمیم گیریها مطرح باشید.

ـ حتما مدیر بالایی سازمان را با گزارش از عملکرد خود مطلع کنید حتی اگر نتیجه مطلوبی را اخذ نکردید. این گزارش شما را از خیلی از مسئولیت ها مبرا میکند.

ـ اگر در تصمیم گیریهای جدید تضادی را با موارد قبلی که تصویب شده اند ملاحظه میکنید حتما مطرح و درخواست تصحیح نمایید.

ـ از اخذ تصمیم های فوری و فوتی برحذر باشید.


 

۳ـ مطالعه دقیق گزارشات مالی / مالیاتی و بررسی ابعاد آنها روی بخش تحت مدیریت شما مهم است:


ـ اگر بخشی از موارد تخصصی را متوجه نشدید حتما سئوال کرده و از نپرسیدن بپرهیزید.

ـ شناخت صاحبان امضاء و حدود مسئولیت ایشان.

ـ ارتباط سازمانی و غیر سازمانی با حسابداران و حسابرسان (در صورت امکان).


 

۴ ـ اطلاع و مطالعه قراردادهای سازمان:


ـ همه قراردادها بایستی توسط وکیل شرکت یا بخش حقوقی مطالعه و تایید شود.

ـ حد و مرز قراردادها بایستی برای طرفین مشخص باشد، لذا با طرف مقابل جلسه دوستانه ولی رسمی منعقد کنید و وظایفش را بار دیگر برایش گوشزد کنید.


 

۵ ـ شناخت دقیق سیاستهای مالی و پولی و پرسنلی شرکت:


ـ از برنامه های مدون ۵ یا ۱۰ ساله شرکت مطلع باشید.

ـ چهارچوب ساختار حقوقی شرکت را به خوبی بشناسید.

ـ صاحبان سهام عمده و هیات موسس چه اشخاصی هستند و ارتباطشان با مدیران بالایی سازمان تا چه اندازه است.

ـ پیدا کردن پروژه مدیریت ریسک سازمان و گرفتن ایده برای محافظت بیشتر.


 

۶ ـ توجه ویژه به افراد جامعه و تمامی مشتریان بالقوه:


ـ به تمامی افرادی که به نحوی وارد شرکت میشوند (داوطلب/مراجعه کننده) به عنوان عامل ریسک از یک طرف و به عنوان مشتریان بالقوه از جانب دیگر توجه کنید.

ـ ارزیابی و ارزشیابی سازمانی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در مدیریت مثبت است.


 

۷ ـ از هر پیش فرضی اجتناب کنید:


حدود مسئولیت های بیمه شده سازمان را بررسی و خود را در مقابل موارد بیمه نشده مصون کنید.


 

۸ ـ روی مسئله آموزش و تربیت پرسنل کارآمد سرمایه گذاری کنید:


ـ از بودجه های که برای آموزش اختصاص داده شده برای خود و پرسنل بخش استفاده کنید.

ـ از امکانات عملی برای ارتقاء فن و علم مدیریت استفاده کنید. برای این منظور از هیات مدیره بخواهید تا امکانی را فراهم کنند تا شما به عنوان عضو ساکت بتوانید در جلسات هیات مدیره برای آموزش حضور داشته باشید.


 

۹ـ به موارد مشکوک توجه و آنها را گزارش کنید


موارد یاد شده مدیران بخشهای اقتصادی را از هر گونه ریسکی محافظت کرده و در سالم سازی سازمانی عامل ارزنده ای به حساب خواهند آمد.


 


 

فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه

    

farsadi@cirmco.com