شهروند ۱۲۳۳  پنجشنبه ۱۱ جون  ۲۰۰۹

پایان کار همگرایی، آغازی دیگر برای طرح مطالبات زنان

میدان: آخرین برنامه همگرایی جنبش زنان، مناظره پرتحرکیبا نمایندگان دو کاندیدای اصلاح طلب است که پس از دوماه تلاش شبانه روزی فعالانگروه های مختلف جنبش زنان در ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۸، با حضور جمعیتی نزدیک به دویست نفراز کنشگران اجتماعی و سیاسی و نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در “دفتر جامعه یزنان انقلاب اسلامی” برگزار شد. طبق برنامه ای که پیشاپیش در رسانه ها اعلام شدهبود، سمینار همگرایی شامل دو پانل و نمایش فیلم بود، اما به دلیل طولانی شدن زمانپانل اول و نمایش فیلم، مناظره جریان های مطالبه محور در پانل دوم که بنا بود باحضور نوشین احمدی خراسانی از مدرسه فمنیستی و عضو کمپین یک میلیون امضا، عبداللهمومنی از ادوار تحکیم، داود رضوی از سندیکای کارکنان شرکت واحد و رضا علیجانی، فعالملی ـ مذهبی صورت بگیرد به روزهای آینده موکول شد. در این نشست پس از مناظرهنمایندگان کاندیداها و همگرایی که به مدت دو و نیم ساعت به طول انجامید، رخشان بنیاعتماد مستند “ما نیمی از جمعیت ایرانیم” را که کلید آن را در کنفرانس مطبوعاتیهمگرایی زده بود رونمایی کرد. شهلا لاهیجی میزبان صبور جلسات همگرایی در دفترروشنگران، پایان موفق فعالیت این ائتلاف را به امید تداوم این تجربه بی نظیر اعلامکرد.

پروین بختیارنژاد، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان شمه ای از اهدافهمگرایی و دستاوردهای آن را بیان کرد و مدیریت مناظره را به عهده گرفت. زهراشجاعی، به عنوان نماینده ی میرحسین موسوی، جمیله کدیور، به عنوان نماینده ی مهدیکروبی، و محبوبه عباسقلی زاده، به عنوان نماینده ی همگرایی جنبش زنان برای طرحمطالبات در انتخابات شرکت کنندگان این مناظره بودند.

عباسقلی زاده در آغاز این مناظره گفت: “برای نخستین بار در تاریخایران، مطالبات زنان به یکی از اصلی ترین موضوعات کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیلشده است و سه تن از چهار کاندیداها برنامه ی خود را درباره ی مسائل زنان بیان کردهاند“.

وی ادامه داد: “این پدیده بعد از چهار سال تلاش مستمر اتفاق افتادهاست و نتیجه ی تلاش گروه های مختلف جنبش زنان، سازمان های غیردولتی، احزاب، اصناف،زنان فعال در شهرستانها، زنان اقلیت های قومی و مذهبی وعشایر و زنان ایرانی خارج ازکشور است“.

او با بیان اینکه بین مطالبات همگرایی با برنامه های موسوی و کروبیدرباره ی مسائل زنان فاصله ها و تفاوت هایی وجود دارد، گفت: “به نظر ما این حرکتخوبی است که بحث های زنان مرئی شود و وارد فضای تبلیغات انتخاباتی شود. نقد اینبیانیه ها به خاطر ارتقای گفتارها و کنش های فمینیستی و طرح بیشتر خواسته های زناناست “.

نماینده ی همگرایی در این میزگرد، با اشاره به بحث پیوستن بی قید وشرط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازنگری و اصلاح قانون اساسی در اصول ۱۹و۲۰و۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی به عنوان خواسته های همگرایی، خاطرنشان کرد:”مطالبات زناندر همگرایی در شرایط فعلی چندان حداکثری و دست نیافتنی نیست“.

وی در توضیح این که چرا همگرایی بر بازنگری مواد قانون اساسی تاکیددارد گفت: “صریح نبودن برخی واژه ها در قانون اساسی، اتفاقی نیست. ما می دانیم کهمثلا در اصل ۱۹ می شد به جای واژه ی “و غیره”، “برابری جنسیتی” بیاید یا در اصل۱۱۵رجل سیاسی” به عمد آمده تا ایهام ایجاد کند تا بعدا بتوان تفسیر کردکه رجل سیاسی یعنی زنان نه! و این به دلیل شرایطی بود که مجلس خبرگان در آن زمانداشت و خیلی از واژه های پیش نویس قانون اساسی تغییر داده شد“.

او ادامه داد: “کسی که از این پیشینه ها مطلع باشد، می داند که اینواژه ها هدفمند آمده و اگر ما دنبال راه حل اساسی برای اصلاحات ساختاری در حوزهبرابری جنسیتی هستیم، باید به این نکات توجه کنیم“.

او با بیان اینکه هیچ یک از کاندیداها بحث بازنگری قانون اساسی والحاق بی قید و شرط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را مطرح نکرده اند، اظهارداشت:”البته در بیانیه ی هر دو کاندیدا هم به قانون اساسی اشاره شده و هم بهکنوانسیون، و این دستاورد مهمی برای همگرایی ست که بالاخره تابوی بحث در مورد قانوناساسی و کنوانسیون را شکسته است، هر چند هر دو کاندیدا فقط از اجرای اصول معطلمانده ی قانون اساسی یاد کرده اند و الحاق به کنوانسیون را با حق تحفظ در مواردی کهمغایر اصول شرع و قانون نباشد وعده می دهند“.

عباسقلی زاده با اشاره به فرازهای مقدماتی بیانیه پنجم کروبی وبیانیه موسوی تاکید کرد: “با اینکه بیانیه های مختلف آقای کروبی مرتب بر رعایت حقوقشهروندی تاکید کرده است، اما روایتی که از تاثیرانقلاب بر زنان دارد منحصر بهمتحجران است. بیانیه موسوی نیز با هوشیاری از اعلام موضع در مورد تبعیض های آن دورهسکوت پیشه کرده است. اگر قرار بود در این بیانیه ها به مسئله زنان نگاه منصفانه ایبشود باید قید می شد که چطور در هفته ی اول بعد از انقلاب دادگاه خانواده حذف شد،مسئله ی سنگسار به میان آمد، حجاب اجباری شد، زنان قاضی و نخبگان دانشگاهی و معلمانو کارمندان به دلیل فضای سیاسی و ایدئولوژیک از کار کنار رفتند. و اصولن در مورد نقضحقوق شهروندی از نظر تاریخی موضع گیری می کرد و تنها به بخش موفقیت انقلاب در برابرمتحجران بسنده نمی کرد“.

او با اشاره به بیانیه موسوی درباره ی زنان گفت: “این بیانیه به نظرمی رسد کارشناسی تر و در چارچوب برنامه ریزی جنسیتی با همان شیوه دوران اصلاحات استکه در دور بعدی در مورد آن صحبت می کنم.”

زهرا شجاعی،‌ رئیس مرکز مشارکت زنان در دوران خاتمی که در این میزگردبه عنوان نماینده میرحسین موسوی حضور داشت، گفت: “خوشحالم که در بخشهای غیردولتی وجامعه ی مدنی در این نشست تخصصی درباره ی مسائل زنان با حضور صاحبنظران واندیشمندان سازمان های غیر دولتی و جنبش عدالتخواهی و برابری خواهی حضور دارم“.

او ادامه داد: “البته جای نماینده ی دو کاندیدای دیگر خالی ست که اگرحضور داشتند بحث ها چالش برانگیزتر و مفیدتر بود“.

وی با بیان اینکه سه دهه از انقلاب ایران گذشته، خاطرنشان کرد: “درطول این دوران ما شاهد پیشرفت ها و موفقیت ها و در عین حال عمیق تر شدن برخی چالشها در حوزه ی زنان هستیم و اگر تابلویی از مسائل زنان ترسیم کنیم، با صحنه ای روبهرو می شویم که زیبایی هایی دارد، اما مشکلات غیرقابل تحملی نیز دارد“.


او با تاکید بر اینکه با موضوع زنان باید با نگاه سیستماتیک رو به روشد، گفت: “اگر بخواهیم تنها به یک بعد از مسائل زنان بپردازیم، به جایی نمی رسیم. باید با توجه به توسعه ی همه جانبه در حوزه ی زنان، به مسائل حقوقی آنها نیز توجهشود“.

شجاعی با ارائه ی جدولی آماری درباره ی مسائل زنان در دوازده سالگذشته، تاکید کرد: “اشتغال زنان در پایان دوره ی اصلاحات نسبت به آغاز آن دو برابرشد. سهم دانشجویان دختر در دانشگاه ها از ۳۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافت“.

او با اشاره به کاهش سه درصدی اشتغال زنان در چهار سال گذشته وهمچنین دوبرابر شدن نرخ بیکاری زنان در این بازه ی زمانی، تاکید کرد: “بهترین ملاکبرای تحولات، آمار است. به شرط اینکه درست و دستکاری نشده باشد و با صورتجلسه وبخشنامه تغییرش نداده باشند“.

شجاعی با ابراز خوشوقتی از رشد جریان فعالیت های اجتماعی و سیاسیزنان در دوران پس از انقلاب، گفت: “ما شاهد رشد فکری و ارتقای مباحث مربوط به زنانهستیم. دردهه ی اول انقلاب میزان نوشته ها (مقاله، کتاب، مجله) در این حوزه بسیارمحدود بود. مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی زنان خیلی کم بود و بحث های مربوط به زنانسطحی و هیجانی بود، اما امروز شاهد مدون شدن خواسته های زنانیم“.

او با تاکید بر مطالبه محور بودن حضور زنان در انتخابات دور دهمریاست جمهوری گفت: “وجود جنبش همگرایی و گروه های سیاسی و انجمن های گوناگون زنانحاکی از رشد و پیشرفت موضوعات زنان است“.

رئیس مرکز مشارکت زنان در دولت خاتمی، با اشاره به تاثیر نگرش وی درطرح جدی مسائل زنان گفت: “نگرش خاتمی در برنامه سوم و چهارم توسعه نمود پیدا کرد وهرچند عبارت “عدالت جنسیتی” از برنامه ی چهارم توسعه حذف شد، اما در این برنامه ماشاهد ۶۴ مورد مسائل زنان هستیم و اصل مسئله باقی مانده است“.

او با بیان اینکه برنامه های آقای موسوی در حوزه ی زنان هنوز منتشرنشده، گفت:” آنچه دیده اید، بخشی از سخنرانی وی است که خیلی هم پررنگ نیست. مهمترینصحبت وی درباره ی زنان در نهم خرداد مطرح شد که ذیل ۵ هدف و ۴۷ گزاره بود و و اولینهدف حذف کلیه ی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از طریق لایحه بود. موسوی همچنین بهکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز اشاره کرده و گفته است که آن را از مجمع تشخیصمصلحت پیگیری خواهد کرد“.

جمیله کدیور، نماینده ی مهدی کروبی در این میزگرد نیز گفت: “برداشتخانم عباسقلی زاده از بیانیه آقای کروبی، برنامه بوده است. در حالی که برنامه یاصلی در حوزه ی زنان که محوری از ۳۵ محور برنامه ی جامع وی است هنوز منتشر نشدهاست“.

او با بیان اینکه ای کاش شما نکات مثبت را نیز در بیانیه ها میدیدید، اظهار داشت: “مطالبه محور بودن، یکی از ویژگی های انتخابات ریاست جمهوری دراین دوره است. چنانچه زنان، معلمان، کارگران، ناشران، دانشجویان و گروه های اجتماعیدیگر، مسائلشان را با کاندیداها در میان می گذارند و آنها نیز به تناسب دریافت وپذیرششان این مطالبات را در برنامه هایشان لحاظ می کنند“.

او با اشاره به ائتلاف اسلامی زنان گفت: “آنها نیز چند بیانیه داشتندو نمی توان انتظار داشت یک کاندیدا فقط مطالبات یک گروه را مورد توجه قرار دهد.” کدیور همچنین با تاکید بر لزوم عملی بودن خواسته هایی که از نامزد انتخابات ریاستجمهوری مطرح می شود، گفت: “برنامه هایی که رییس جمهور در پیش می گیرد، باید ازکانال شورای نگهبان عبور کند. پس باید خواسته های عملی و در حد اختیارات رییس جمهورداشته باشیم. ما می خواهیم برنامه هایی را مطرح کنیم که قادر به اجرا کردنش باشیم ومطالبات نیز باید متناسب با شرایط مطرح شود. تاکنون نیز اگر ما درباره ی مسائلزنان به اشتراک نظر می رسیدیم و متناسب با شرایط مطرح می کردیم، شاید می توانستیمبعضی معضلات را حل کنیم“.

او با بیان اینکه اصل ۱۷۷ قانون اساسی، مجال بازنگری را مشخص کرده،توضیح داد: “اصلاح قانون اساسی توسط رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت امکان پذیراست و رییس جمهور از این طریق می تواند در اصلاح قانون اساسی موثر باشد که توجهرهبری و مجمع تشخیص مصلحت را جلب کند“.

کدیور تاکید کرد: «ما با طرح مطالبات مان در فضای انتخابات به هرحال قصد داریم آنها را توسط رئیس جمهور اجرائی کنیم پس بهتر است برخی انتظارات مانرا مطابق با شرایط جامعه قرار دهیم و آنها را اولویت بندی کنیم. اگر این انتظاراترا با کمک یکدیگر طبقه بندی کنیم شاید به حل برخی معضلات هم یاری برسانیم.”

او می گوید: در بیانیه آقای کروبی رسیدگی به اصول معطل مانده قانوناساسی هم تاکید شده است و به عنوان یک کشور اسلامی با حق شرط به کنوانسیون رفعتبعیض علیه زنان می پیوندیم .”

محبوبه عباسقلی زاده در دور دوم مناظره توضیح می دهد: “روح مطالباتزنان در همگرایی مبتنی بر اصلاحات ساختاری جنسیتی است. این اصلاحات نیز بر دو محوراساسی برابری و حق مشارکت مدنی است و تحقق این دو محور نیاز به تغییرات اساسیدارد“.

او حرفهایش را با پرسشی ادامه می دهد: “کجای برنامه ی کاندیداهاتوجهش به اصلاحات ساختاری جنسیتی است و به نظر می رسد که در دو بیانیه با لفظبرابری به شکل تابو برخورد شده و هرگز از این واژه بهره برده نشده است“.

عباسقلی زاده درنقد کلید واژه های اصلی بیانیه ها ادامه داد: “در هردوی این بیانیه ها از عدالت، که پایه گفتار جنسیتی جمهوری اسلامی است استفاده شده ورفع تبعیض از زنان منوط به رعایت عدالت شده که هر دولتی در طول این سی سال آن را یکنوعی معنا می کند. بدین ترتیب عدالت و رفع تبعیض جنسیتی نوعی مفاهیم نسبی و قابلتفسیر بوده و نمی توانند تامین کننده برابری برای زنان باشند“.

نماینده همگرایی با نقد سخنان کدیور و شجاعی درباره محدودیت اختیاراترئیس جمهور گفت: “احمدی نژاد نشان داد که رییس جمهور می تواند تغییرات ساختاریـالبته واپسگرایانه ای ـ انجام دهد. چرا می گویید رییس جمهور نمی تواند ساختار راتغییر دهد؟ چطور احمدی نژاد توانست گفتار بنیادگرایانه اش را حتا تا قوه ی قضاییه ومجلس هم پیش ببرد؟ مگر مواد ۲۳ و ۲۵ که در مورد چند همسری و صیغه است را رییس جمهوردر لایحه خانواده نگنجاند و برخی مجلسی ها از آن دفاع نکردند و نمی کنند؟! مگر قاضیهایی که استقلال رای داشتند در دوره احمدی نژاد احکام ده ها سنگسار و اعدام زیرهیجده سال را صادر نکردند در حالی که می دانیم قوه قضاییه ربطی به دولت ندارد؟مگرفضای امنیتی و گشت های کوچه و خیابان و این بگیر و ببندها در دوره ی احمدی نژادو بر اثر توسعه گفتار او نیست؟

وی در ادامه با تاکید بر اینکه احترام به حقوق شهروندی در نظرات هردو کاندیدا دیده می شود و این می تواند روی تغییر ساختار جنسیتی اثرگذار باشد گفت: “قوه مجریه با خود فرهنگ و گفتاری به فضای سیاسی- اجتماعی می آورد که بر سایردستگاه ها و فرهنگ عمومی تاثیرگذار است و بنابراین یک رئیس جمهور پیشرو نباید درتغییر ساختارهای جنسیتی دست خود را ببندد.”

پژوهشگر حوزه زنان افزود: “نکته ی مغفول مانده ی دیگر در بیانیه هانحوه مشارکت است. مشارکت سیاسی و مدنی یعنی چه؟ اینکه بگوییم سازمان های غیر دولتیرا توانمند می کنیم، به چه معناست؟ چرا در این بیانیه ها نقدی به نحوه مشارکت هایمردمی در دوره های قبل صورت نگرفته؟ و تا چه حد این برنامه ها به مشارکت مستقیمزنان در حوزه های مختلف محلی قائل است؟ آیا در این بیانیه ها حقی برابر برای همهشهروندان در مشارکت دیده شده است؟”


وی سپس رو به نمایندگان موسوی و کروبی کرد و با اشاره به روسری خوداز آن دو پرسید: “آیا من با این حجابم می توانم در مجموعه دولت مدیرکل بشوم؟ این کهدیگر ربطی به شورای نگهبان ندارد و از اختیارات رییس جمهور است؟! اگر چنین اتفاقیبیفتد یعنی در برنامه های جنسیتی اصلاحات ساختاری صورت گرفته است“.

او تاکید کرد: “مشکل اینجاست که اگر بندهای جنسیتی قانون اساسی اصلاحنشود، تحقق وعده هایی که در بیانیه ها مطرح شده، با سیکل بسته ای مواجه می شود کهیک سر آن قانون اساسی است و سرانجام به موضوعاتی مانند رعایت موازین اسلامی کهتفسیر سلیقه ای از آن می شود برخورد خواهد کرد و تنها عده ای از دسترسی به مشارکتبهره می برند که در چارچوب موازین اسلامی مورد نظر آقایان عمل کنند“.

عضو گروه میدان زنان گفت: “همگرایی توجه دارد که آقای کروبی بحثسهمیه بندی برای مدیریت های میانی را در برنامه ی خود گنجانده است و برنامه ی آقایموسوی هم به نوعی به تبعیض مثبت توجه دارد؛ اما اجرای این برنامه ها بدون توجه بهدسترسی برابر شهروندان زن به مشارکت سیاسی میسر نیست“.

شجاعی پاسخ داد: “این که ایشان با این حجاب مدیرکل بشود، اصلاحساختاری نیست، رفتاری است. منظورتان از اصلاح ساختاری چیست؟”

شهلا لاهیجی از میانحاضران توضیح داد: “اصلاح ساختاری یعنی شایسته سالاری بر مبنای توانمندی، نه بهعنوان خودی و غیر خودی. یعنی کسی که پوششش مثل شما نیست و از شما توانمندتر است، برسر کار بیاید“.

عباسقلی زاده نیز توضیح داد: “منظور عوض شدن سیستم حکومتی نیست، مامی گوییم چارچوب جمهوریت رعایت شود. اصلاحاتی که ما را به مشارکت مدنی، حقوقشهروندی برابر و برداشتن خودی و غیرخودی می رساند، چقدر در برنامه هایتان هست؟چارچوب برنامه ریزی شما چقدر به بحث برابری مشرف است؟

شجاعی توضیح داد: برنامه های موسوی با نگاه تغییر رویکرد به موضوعزنان، جایگاه زنان و نگرش به زنان است.او با اشاره به برنامه ی موسوی برای ایجاد فرصت های برابر برای زناندر بازار سازمان های دولتی، گفت: “در صورت رییس جمهور شدن موسوی، بناست دفتری باعنوان دفتر ایجاد فرصت های برابر ایجاد شود. کلمه ی برابری برای ما تابو نیست، امادیدید که حتا عبارت “عدالت جنسیتی” را نیز تاب نیاوردند و از برنامه چهارم توسعهحذف کردند“.

وی تصریح کرد: “ما به نگرش امام پایبند هستیم که می گوید تساوی منجمیع جهات برای زنان نیست. خداوند زن و مرد را از دو جنس آفریده است و اگر از هرجهت مساوی بودند، لزومی نداشت از دو جنس آفریده شوند، اما این تفاوت ها نباید منشاتبعیض باشد. یعنی کسی نباید به جهت زن بودن از امکانات، پیشرفت ها، فرصت هایمدیریتی، خروج از کشور و … محروم شود“.

او با تاکید بر اینکه از واژه ی عدالت سوء استفاده می شود، گفت: “اعتقاد ما این است که زن، زن کامل بشود. زنان باید حد و درجه ای از مدینه ی فاضلهی خود داشته باشند و بگویند چه حدی برای ما ایده آل است. چند نماینده زن داشتهباشیم خوب است؟ چقدر شغل برای زنان باشد خوب است؟ چند وزیر زن باشد خوب است؟ حدمطلوبی که زنان احساس سعادت و رضایتمندی بکنند، چیست؟

جمیله کدیور نیز در پاسخ به پرسش های نماینده همگرایی گفت: “با تغییرنگرش رییس جمهور می شود شاهد تغییر خیلی از سیاستها باشیم و ادبیات و تغییر گفتمانبر قوای دیگر تاثیرگذار باشد.”

وی تاکید کرد: “ما اصلاح در چارچوب قانون را در نظر داریم و البته باتغییر گفتمان رییس جمهور خیلی تحولات می تواند در حیطه ی زنان اتفاق بیفتد. مثلاآقای کروبی می گوید اگر من رییس جمهور شوم، گشت ارشاد خود به خود حذف می شود. جداسازی جنسیتی برداشته می شود.”

کدیور خطاب به خانم عباسقلی زاده ، ادامه داد: “یک وقت ما بحث تبعیضبین زن و مرد داریم و یک وقت بحث تبعیض بین زنان است. من معتقدم بحث خودی و غیرخودی نباید باشد و اگر من سمت بگیرم، قطعا شما را مدیرکل خواهم کرد.”

عباسقلی زاده در بین خنده حاضران جواب داد: “حتی اگر شما بخواهیدحراست اجازه نمی دهد.”

نماینده آقای کروبی گفت: “اکنون حراست های موجود خود را با ادبیاتاحمدی نژادی تطبیق داده اند و اگر کروبی رییس جمهور شود، با ادبیات او تطبیق خواهندداد. اکنون دو سال است که پاسخ گزینش من حتی با این پوشش از حراست دانشگاه نیامدهاست. یعنی آنها تنها با پوشش مشکل ندارند.”

وی تاکید کرد:” اگر من هم جای شما بودم خود را در موضع نقد قرار میدادم، اما آیا هیچ نکته ی مثبتی در بیانیه ها نیست؟ با این وصف این شما هستید کهدارید رویکرد خودی و غیرخودی را شروع می کنید. ما هر چه دست به سوی شما دراز میکنیم که نظراتتان را بدهید تا ما در برنامه ها لحاظ کنیم، شما پاسخی نمی دهید.”

وی خاطرنشان کرد: “در بحث برابری ما می خواهیم وارد مصادیق شویم.ایجاد عدالت و رفع کلی تبعیض جنسیتی دغدغه ی مشترک زنان است و بهتر است اول بر اساسمشترکات پیش برویم. در برنامه کروبی مشارکت زنان در بالاترین سطوح مطرح است: ارتقایمشارکت زنان در سطح مدیرکل، استاندار، فرماندار و بهره گیری از حضور زنان در سطحدیپلماتیک، و از طرفی بحث توانمند سازی زنان.”

کدیور تاکید کرد: “اینکه ما مدام خود را اسیر کلیات کنیم، به جایینمی رسیم“.    

پس از این بخش، پرسش و پاسخ برگزار شد.

در ادامه، فیلم “ما نیمی از جمعیت ایرانیم” آخرین ساخته یرخشان بنی اعتماد که در طول دو ماه اخیر ساخته شده است، برای نخستین بار به نمایشعمومی درآمد. این فیلم به مسائل حوزه زنان می پردازد و خواسته های زنان را ازکاندیداها مطرح می کند. در ادامه ی این مستند، آنچه زنان گفته اند، برای کاندیداهابه نمایش در می آید و آنها نیز درباره ی مسائل زنان به طرح نظرات و دیدگاه های خودمی پردازند.

بنی اعتماد به عنوان پیش درآمد فیلم در سخنان کوتاهی گفت: “این فیلمحتما فیلم کاملی نیست و یک فیلم کاربردی است ولی به دلیل اهمیت طرح مطالبات زنانتلاش کردیم که حتما در این دوران آماده بشود و دیده بشود. بااینکه خودم به شدت اعتقاددارم که باید در انتخابات شرکت کرد ولی دراین فیلم بدون هیچ جانبداری سعی کردیمتریبونی را برای طرح مطالبات زنان ایجاد کنیم“.

بنی اعتماد بنا داشته این فیلم را قبل از انتخابات به اکران عمومیبگذارد، اما به دلایلی این امر امکان پذیر نشده، بنابراین او تکثیر و کپی کردن فیلمو پخش آن را در آستانه ی انتخابات دهم ریاست جمهوری بلامانع اعلام کرد.

در خاتمه سمینار شهلا لاهیجی که چند هفته پیش در دفتر روشنگران آغازبه کار همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات را اعلام کرده بود رسما پایان فعالیتهمگرایی جنبش زنان را اعلام کرد و گفت: “همه ما مفتخریم که در آستانه انتخاباتدولت دهم با تلاش جمعی خود و برای نخستین بار ائتلافی برای طرح مطالبات جنبش زنانرا آغاز کرده و توانستیم در مدت کوتاهی این مطالبات را در سطح عموم گسترش داده ووارد گفتمان انتخاباتی کنیم. گروه ها و افراد همگرا که مرکب از ۷۰۰ تن و ۴۰ گروه میشدند طبق توافق جمعی، وظیفه خود را در این مرحله خاتمه یافته دانسته و امیدواریم کهدر آینده با ائتلاف های غنی تری تجربه همگرایی گروه ها را گسترش دهیم.”