rainbow-world

شهروند- علی شریفیان:  گروه World Rainbow امسال از سراسر جهان آمده بودند تا در پارک استانی Raft Cove در بی سی همایش داشته باشند. این گروه که طرفدار زندگی طبیعی، استفاده خردمندانه از منابع طبیعی و صلح هستند هر ساله چند همایش در گوشه و کنار جهان برگزار می کنند. سازمان های پارک های استان بی سی بلافاصله با رسیدن اولین اعضای این قبیله بین المللی مبادرت به بستن پارک کرد و خبر داد پارک تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. مقامات دولت بی سی علت بستن پارک را محافظت از امنیت عمومی اعلام کرده است. این اقدام با اعتراضاتی روبرو شده است. این قبیله در سال ۱۹۷۰ شروع به فعالیت کرده است.