شهروند- علی شریفیان: روز شنبه گذشته ۳۱ اگوست در آستانه روز کارگر  Labour Day در همایشی در تورنتو، در یک خیزش مهم تاریخ سندیکاهای کارگری کانادا، دو اتحادیه «کارگران صنایع خودرو سازی» CAW  و «کارکنان مخابرات، انرژی و تولید کاغذ»  CEP  کانادا با هم ترکیب شده و با ائتلاف خود، بزرگترین اتحادیه کارکنان بخش خصوصی کانادا را شکل دادند. این اتحادیه نام «یونیفور» Unifor برای خود برگزیده اند. این اتحادیه که در ابتدا ۳۰۰ هزار نفر در آن عضویت دارند،  برنامه دارد که با جذب اعضای اتحادیه های دیگر به تشکیلات کار و کارگری فراگیرتری تبدیل شود.

UNifor-rally

جری دیاز، فعال کارگری صاحب نام که  از چهره های برجسته و از رهبران  CAW بوده است، با ۸۷ درصد آرای نمایندگان اعضای یونیفور به آسانی به عنوان اولین دبیرکل این اتحادیه تازه زاد، برگزیده شد.