سال که نو می شود چه خوب است دل و دنیای آدم جاروی جادویی دست بگیرد و هرچه کینه، هرچه اندوه، هرچه دلگیری و دوری است  بروبد. 

 شهروند ۱۲۷۳ ـ پنجشنبه ۱۸ مارچ۲۰۱۰  


  

به گل به سبزه به سرود، به بهاران ایران درود.

سال که نو می شود چه خوب است دل و دنیای آدم جاروی جادویی دست بگیرد و هرچه کینه، هرچه اندوه، هرچه دلگیری و دوری است بروبد. آدمها بشوند آینه، دلشان و دستشان و نگاه نرمشان بلغزد روی نگاه آن دیگری و دنیا دل انگیز شود. که می شود.

در میهن ما به سالی که گذشت زنان و مردان ایران همین جاروی جادو برداشتند و تا توانستند به هر قیمت و زحمتی بود پلشتی ها و زشتی ها و زخمهای به ناحق از چهره ستودنی مادرشان ایران زدودند هرچند برای لحظه ای، و جهان دید که ایران و ایرانیان به ناحق نگاه شده بودند.

به سالی که ایرانیان از سرفرازان جهان شدند، به سالی که حالا نوروزش نوید آزادی میهن در بند می دهد، به سالی که سبزه اش صمیمی تر سربرآورده است، به بهاری که بوی دوستی و نزدیکی و مهر از او می آید، دوری و دشمنی و دلگیری رسم روزگار نیست.

آفتاب و آسمان و هوای دل انگیزی که به جان انسان جلای تازه می دهد و زمین که نقاب از روی برمی دارد تا سبزی و زندگی و زیبایی بر جهان بگسترد، همه دست به دست هم داده اند تا ما آدم های دیگر و بهتری شویم.


نوروز که آمده است، بهار و گل و گیاه رسیده است از راه، فصل جوانه زدن دوستی در دل های ما نیز؛ در دل من و تو که اگرگوش به نوای نرم و انسانی ی دوستی و نزدیکی ندهیم کاروان کینه همچنان ماندگار روزگار خواهد شد.

بیاییم با روز نو ما هم آدمهایی شویم شایسته ی همین نو روزی و نوخواهی، نوروزی که از محدوده ی میهن و فرهنگ و زبان و زندگی ما فرا رفته و رسیده است به همه ی دریاها و دنیاها و حالا همه ی مردمان از نوروز خبر دارند و به او خوشامد می گویند.  


 

جامعه ی ایرانیان این سوی جهان نیز همچون نیمه دیگر خود، جلوه های بسیار داشته است. هر کدام به قدر توان و یا همه به همت همگان کوشیده ایم در راه سرفرازی ایران و ایرانی گام برداریم.  در این روز نو و سال نو و روزگار نو این گامها استوارتر و همدل تر و هم رای تر و هماهنگ تر اگر باشند، ما نوروز و سال دل انگیزتری خواهیم داشت.


 

نوروز به شما خواننده ی بزرگوار شهروند، به شما نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران، به شما هنرمندان، نقاشان، طراحان و بویژه به عزیزانمان در دفترهای شهروند از صمیم دل خجسته باد می گوییم و یقین داریم که بهار امسال و نوروز از راه رسیده خبرهای خوش از میهن در بند ما در دل دارد.

برایتان سالی نکو آرزو می کنیم و از اینکه با حضور و حمایتتان باعث شدید شهروند ۲۰ نوروز میهمان خانه ی شما باشد، سپاسگزارتان هستیم.

بی حمایت شما قادر نبودیم این همه دوام بیاوریم و در سراشیب زیاده خواهی و فشاری که اصرار بر فرهنگ گریزی و حرمت ستیزی می کند و تنها معیارش منفعت است، نلغزیم.

شما نشان دادید که برای نام و فرهنگ و فرهیختگی انسان ایرانی بیش از آن که گمان می رفت، حرمت قائلید. دستانتان  به دوستی می فشاریم و امیدواریم شایسته خدمت شما بزرگواران همچنان باشیم.

بهاران خجسته باد!