شهروند ۱۱۸۸
مدار زمان
بر گرده ی مهر و ماه و زمین
می چرخد
به همان روال همیشه.
خشکت می زند
وقتی می شنوی
او هم
مثل یک بازی
مثل شعر
مثل عاشقی
مثل زندگی
مثل خدا
تمام شد.
راستی،
یک پرنده چقدر عمر می کند؟
من تنها نیستم
با شما آری شما
که به هم سلام می کنیم
و گاهی به هم می گوییم:
“دوستت دارم”
و این زمان و زمین
به روال همیشه می چرخند
و از صدای ما حتی
چیزی جایی باقی نخواهد ماند
او هم تمام شد . . .