شهروند۱۱۷۴- ۲۴ آپریل ۲۰۰۸
چکاوک و قفس

رسید مژده که گل آمد و بهار آمد
برای شادی دل ها یقین نگار آمد
نگاه مردم گیتی ز جور بهمن و دی
به باغ گفت بخندید گل به بار آمد
یقین که بهمن نامهربان سنگین دل
چو رفت از پی او یاسمین به بار آمد
چکاوک و قفس از یکدیگر جدا گشتند
شکست بغض طبیعت چو سبزه زار آمد
زمانه بود کسل از جفا و بی مهری
نگاه باغ جوان گشت و غنچه بار آمد
ز عشق شادی گل ما دوباره شاد شدیم
چو زاغ رفت پرستوی شه سوار آمد
ز وصلت گل و بلبل چمن معطر شد
هزار لشکر گل در رکاب یار آمد
چو غنچه تنگدل از روزگار بسته مباش
عروس سبز چمن حجله بهار آمد
رسید مژده که گل آمد و بهار آمد
دوباره موسم گل گشت و گل به بار آمد

به امید آن روز و با سپاس و شادباش سبز بهاری برای شما عزیزان شهروند