در بیست و هشتمین سالگردِ خاموشیِ زندانیانِ سیاسیِ ایران

اعدامهایِ دهه شصت

*poster

سخنرانیِ نَجمه موسوی (شاعر و مترجمِ تبعیدی، دبیرِ تحریریۀ مجلۀ «آرش»):

«مقایسۀ خاطراتِ زندانِ زنان و مردان در دهۀ خونینِ ۱۳۶۰»

و

سخنرانیِ پرویز قلیچخانی (فوتبالیست، کاپیتانِ سابقِ تیمِ ملّیِ فوتبالِ ایران، مدیرمسؤل و سردبیرِ مجلۀ «آرش»):

«نقشِ مجلۀ آرش در افشایِ سی و هشت سال کُشتارِ دِگراندیشان توسطِ رژیمِ اسلامیِ ایران»

*

مُجری برنامه: نیکی میرزایی

همراه با

اجرای موسیقی در گرامیداشتِ جانفشانانِ دهۀ شصت

(فریبرز کَرَمی و همراهانِ او)

*

جمعه ۲۳ سپتامبرِ ۲۰۱۶، ساعتِ ششِ بعدازظهر

در سالنِ اجتماعاتِ فولکت هوسِ هامارکولن

با اسپُرهایِ ۴، ۸ و ۹

*

با همکاری و پشتیبانیِ

«کانون همبستگی با کارگرانِ ایران» (گوتنبرگ)

«مرکزِ فرهنگی اجتماعیِ اندیشه»

«کانونِ دفاع از آزادیِ بیان» (گوتنبرگ)

و «بنیادِ ادبیات و هنرِ ایران»

*

برنامه ورودی ندارد و رأسِ ساعتِ اعلام‌شده آغاز می‌شود.

*