lev-tahor-van

شهروند- علی شریفیان: اعضای فرقه “لو طاهر” از یهودیان افراطی ساکن کبک به انتاریو رفتند، آنها قصد دارند به جمهوری اسلامی پناهنده شوند. این گروه که پیش از این در سال ۲۰۰۳ به عنوان پناهنده در کانادا پذیرفته شده و در کوهستان های کبک در انزوا و جدا از جامعه بزرگتر ساکن بودند و به نام لو طاهر (قلب مطهر) مشهور هستند، از مدتها پیش به وسیله پلیس کبک تحت نظر بوده اند و اخیراً به دلیل این که متهم شده بودند که دختران کم سال خود را به زور مجبور به ازدواج می کنند و به کودکان خود در مدارس خانگی درس می دهند و نمی گذارند آنها به مؤسسات آموزشی رسمی رفته و درس بخوانند، مخفیانه از ترس پیگرد قضایی با چند اتوبوس از منطقه کوهستانی  Ste.Agathe-des Monts به انتاریو گریخته و در منطقه Chatham- Kent ساکن شدند. این گروه حدود ۲۰۰ نفر برآورد شده اند. گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل اما تعداد آنها را ۸۰۰ نفر برآورد کرده است. این فرقه افراطی اسرائیل را قبول ندارند و می گویند این کشور تا زمان ظهور دوباره حضرت موسی نباید وجود داشته باشد. آنها مدارک شهروندی و پاسپورت اسرائیلی را هم نمی گیرند. در سال ۲۰۰۰ آنها از خاورمیانه گریخته و به کانادا پناهنده شده اند و بر اساس گزارش میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا از اسرائیل خبر رسیده رهبران این فرقه تماس هایی با مقامات جمهوری اسلامی گرفته اند تا به ایران بروند تا به قول خودشان بتوانند با پناهنده شدن به جمهوری اسلامی و زندگی در ایران به شیوه سنتی کودکانشان را آموزش بدهند و رسم های سنتی ازدواج و تشکیل خانواده خود را حفظ کنند.

پلیس کبک از پلیس انتاریو برای نظارت بر تحرکات اعضای این فرقه کمک خواسته و همین طور قصد دارد افراد قانون شکن این فرقه را دستگیر و برای محاکمه در  اختیار دادگاه قرار دهد.